Miljö

Holmens skog, sågverk, kartong- och pappersbruk ska följa tillämpliga standarder samt vara ISO-certifierade i syfte att identifiera, prioritera och hantera verksamhetens miljöpåverkan. Holmen ska i sin verksamhet arbeta enligt försiktighetsprincipen så att skador och olägenheter för människors hälsa och miljö förebyggs, hindras eller motverkas. Vid processtörningar ska miljö prioriteras framför produktion. Vid såväl pågående som avslutade verksamheter ska miljöpåverkan vara acceptabel för människor och miljön. Inför förändring av miljötillstånd ska investeringsbehov beaktas och godkännande enligt Investeringspolicy inhämtas.

Användningen av vatten, kemikalier och andra insatsvaror ska vara resurseffektiv. Användningen av fossila bränslen ska minimeras. Kemikalier, fibrer och vatten ska återvinnas i syfte att minimera miljöpåverkan från produktionen. Biprodukter som uppstår i verksamheterna ska omhändertas och användas för olika ändamål. Avfall ska minimeras.

Energi

Holmens sågverk, kartong- och pappersbruk ska följa tillämpliga standarder samt vara ISO-certifierade i syfte att kartlägga energiförbrukning och förbättra energiprestandan. Energi ska återvinnas och användas för interna eller externa ändamål i syfte att minimera miljöpåverkan samt för att minska behovet av inköpt energi.

Inköpt el ska komma från fossilfri produktion. Ursprungsgarantier kan användas för att säkerställa detta.

Koncernen ska bidra till energisystemets omställning genom ökad produktion av förnybar energi. Vattenkraftens klimat- och systemnytta ska värnas och anläggningarna miljöanpassas i enlighet med nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraftverk.

Skogsbruk

Holmens skogsbruk ska vara ISO-certifierat och tillämpliga standarder ska långsiktigt efterlevas. Skogsbruket ska bedrivas med sikte på hög och uthållig produktion av vedråvara samt så att den växande skogen och dess produkter bidrar till positiv klimatpåverkan. Skogarna ska brukas ansvarsfullt så att naturligt förekommande växter och djur långsiktigt kan fortleva i skogslandskapet. Markens långsiktiga produktionsförmåga ska värnas, vattenmiljöer skyddas och historiskt värdefulla kulturmiljöer bevaras. Allt virke ska gå att spåra till sitt ursprung.

Utveckling

Holmen ska genom eget arbete och samarbetsprojekt bidra till en positiv utveckling inom miljö-, energi- och skogsbruksområdet. Vid produktutveckling och investeringar ska lönsam produktion kombineras med effektiv resurshushållning och miljöhänsyn.

Krav på leverantörer

Holmen ska stödja inköp av miljö- och energieffektiva produkter och tjänster samt uttrycka förväntningar på att leverantörer, entreprenörer och transportörer av varor och tjänster beaktar miljö- och energiaspekter i sina verksamheter. Se vidare i Holmens uppförandekod för leverantörer.

Klimatanpassning

Alla Holmens produktionsenheter för kartong, papper, trävaror och energi samt tillämpliga delar inom affärsområdet skog, ska upprätta en klimatanpassningsplan. Planen ska beskriva de relevanta klimatriskerna, dess möjliga konsekvenser på verksamheten och vilka aktiviteter som kan vidtas. Enhetens ledning ska prioritera vilka aktiviteter som ska genomföras där åtgärdernas kostnader och risker samt verksamhetens övriga behov vägs in.

Ansvar

Koncernchefen har det övergripande ansvaret för de frågor som omfattas av denna policy och det ska delegeras, i ett eller flera steg. Delegering och vidaredelegering ska ske skriftligen.