Förväntningar på Holmens medarbetare 

Holmen ställer krav och har förväntningar på medarbetarna för att säkerställa att verksamhetsmålen uppnås och att lagar och kollektivavtal efterlevs. Kraven och förväntningarna stöds av målstyrningsprocessen, uppförandekoden och Holmens värderingar mod, engagemang och ansvar.

Holmens medarbetare förväntas ta ett personligt ansvar för att:

 • bidra till att verksamhetsmålen uppnås,
 • känna till och efterleva de regler som gäller för verksamheten,
 • utföra arbetsuppgifterna enligt bästa förmåga och ta initiativ till förbättringar,
 • samverka och utbyta information inom och utanför sin egen grupp,
 • bidra till en god arbetsmiljö och hälsa, både fysisk och psykosocial,
 • uppmärksamma och respektera andra medarbetare,
 • ge och ta feedback,
 • utveckla sig själv, sin egen kompetens och vara nyfiken på hur andra löst utmaningar,
 • vara öppen och prestigelös,
 • representera företaget på ett professionellt sätt och inte agera eller yttra sig med syfte att skada Holmens verksamhet och varumärke.

 

En chef i Holmen förväntas utöver rollen som medarbetare även ta ett personligt ansvar för att:

 • kommunicera övergripande strategi och förväntningar
 • sätta mål för enheten och tillämpa målstyrningsprocessen,
 • verksamhetsmålen för enheten uppnås,
 • tydliggöra egna förväntningar på medarbetare,
 • säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens för sina tjänster,
 • säkerställa att förutsättningar finns för medarbetarnas planerade kompetensutveckling,
 • genomföra medarbetarsamtal enligt Holmens modell,
 • tydliggöra ansvar och befogenheter,
 • bedöma prestation och ge tydlig återkoppling,
 • kommunicera enkelt och tydligt med medarbetare och ledning,
 • involvera och engagera medarbetare,
 • utveckla beteenden i linje med Holmens värderingar,
 • säkerställa att förutsättningar finns för god arbetsmiljö och hälsa, både fysisk och psykosocial,
 • verka för mångfald och inkluderande kultur samt motverka diskriminering, trakasserier och mobbning.

Holmens värderingar

Holmens gemensamma värderingar, mod, engagemang och ansvar stöttar Holmens delegerande styrmodell i att utveckla beteenden och beslutsfattande för att nå uppsatta mål.

Målstyrning

Holmens modell för målstyrning är ett av Holmens främsta verktyg för att förverkliga den ledarfilosofi och de värderingar som ingår i Holmens styrmodell. Målstyrningsmodellen tar utgångspunkt från de förväntningar som ställs på verksamheten (var man än befinner sig i organisationen), sätter mål, identifierar framgångsfaktorer, definierar KPI:s för att kunna mäta utvecklingen samt sätter handlingsplaner och följer upp.

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet är tillfället då mål sätts på individuell nivå och samtalsmodellen följer till stor del målstyrningsmodellens struktur. Medarbetarsamtalet ska utvärdera prestation, revidera mål, ta upp ömsesidig feedback, behandla arbetsmiljö och hälsa samt ambitioner, samverkan, trivsel och andra psykosociala faktorer. Minst ett utvecklingssamtal ska hållas per år.

Kompetensförsörjning

Varje affärsområde ska årligen upprätta en kompetensförsörjningsplan baserat på nuläge och kommande behov av kompetens, både på kort och på lång sikt.

Vid rekrytering ska vakanta tjänster utannonseras, men undantag kan göras efter beslut av koncernchef, koncernfunktionschef, affärsområdeschef eller chef som rapporterar till affärsområdeschef. All rekrytering ska ske baserat på kompetens och personlig lämplighet. Ingen sökande får diskrimineras. Vid likvärdig kompetens ska interna kandidater och underrepresenterade grupper prioriteras. Om tjänst placeras i land där affärsområdet tidigare inte har verksamhet ska koncernens skattechef alltid kontaktas innan beslut om rekrytering tas.

Holmen ska ha en systematisk process för introduktion av chefer och medarbetare.

Holmen ska ha särskilt fokus på att ta tillvara kompetens och engagemang hos de medarbetare som presterar synnerligen väl samt ha en plan för successionsordning för kritiska tjänster.

Om medarbetare väljer att lämna sin anställning ska orsaker till beslutet följas upp och statistik ska föras anonymiserat.

Föreningsfrihet, fackliga avtal och samverkan

Holmen ska respektera varje anställds rättighet att gå med i, eller avstå från att gå med i, fackföreningar eller andra organisationer. Holmen ska arbeta för ett bra samarbete med fackföreningarna som representerar de anställda.

Mångfald och inkluderande kultur

Holmen ska verka för en arbetsmiljö och en företagskultur med grund i värderingen om alla människors lika värde. Alla medarbetare inom Holmen ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, nationalitet, politisk åsikt, fackföreningstillhörighet, social bakgrund, hälsostatus eller familjeansvar. Holmen ska minst följa svenska lagar gällande jämställdhet och diskriminering i alla de länder företaget bedriver verksamhet i egen regi. Diskriminering, trakasserier, övergrepp eller hot på arbetsplatsen får inte förekomma och samtliga fall som strider mot det ska rapporteras, åtgärdas samt följas upp.

Löner, arbetstid och övriga arbetsvillkor

Holmen ska betala marknadsmässig lön och tillämpa differentierad och individuell lönesättning inom ramen för löneavtalen, baserat på befattningens svårighetsgrad, ansvar och individens prestation. Lönenivå och revidering av lön ska godkännas av chefens chef tillsammans med respektive HR-avdelning. Krav om minimilön enligt lag eller avtal ska uppfyllas. Holmens medarbetare ska ha ett skriftligt anställningskontrakt. Holmen ska respektera medarbetarnas integritet och behandla personuppgifter konfidentiellt och i linje med GDPR. Om Holmen tar initiativ att avsluta anställningen ska förhandlingsmandat inhämtas hos HR-direktör innan en process startar.

Pensionsvillkor ska vara avgiftsbestämda. Företagspension ska som huvudregel inte beviljas och undantag kräver beslut av koncernchef.

Anställningsförmåner ska vara ändamålsenliga och marknadsmässiga. Anställningsförmåner ska som huvudregel vara generella och riktas till alla eller grupper av medarbetare. Individuella förmåner kan endast godkännas i undantagsfall. Anställningsförmåner ska godkännas av Affärsområdeschef efter konsultation med HR-direktör.

Resor

Tjänsteresor ska vara ändamålsenliga och vid resa ska en sammanvägd bedömning göras med hänseende till hälsa och säkerhet, klimatpåverkan och ekonomi. Holmen prioriterar hälsa och säkerhet i alla sammanhang. Säkerhet omfattar både affärsmässig och personlig säkerhet.

Gåvor till medarbetare och intern representation

Gåvor till medarbetare, exempelvis julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor eller motsvarande, ska vara återhållsamma. Intern representation ska ha tydligt syfte och vara måttfull till frekvens och värde. Både gåvor och intern representation ska uppfylla lokala Skatteverkets kriterier för att inte ge upphov till förmånsbeskattning.

Arbetsmiljö och säkerhet

Holmen ska gynna hälsa och motverka skada. Det innebär att Holmen ska erbjuda god arbetsmiljö som är säker ur fysiska, hälsomässiga och psykosociala aspekter.

Vid arbetsrelaterade tillställningar såsom personalaktiviteter och representation kan bruk av alkohol tillåtas under förutsättning att det alltid är frivilligt, att det finns alkoholfria alternativ samt att det hanteras med omdöme och måttlighet. Ansvarig för tillställningen/representationen där alkohol serveras, ska informera deltagare i förväg vad som gäller avseende den mängd alkohol och alkoholfria drycker som Holmen bekostar under sammanhanget.

Samhällsengagemang och bisysslor

Holmens medarbetare är fria att delta i föreningsliv inklusive politisk verksamhet men Holmen tillåter inte partipolitiska aktiviteter på arbetsplatsen. Ett personligt politiskt engagemang får inte kunna uppfattas ske med stöd av Holmen.

Medarbetare får inte bedriva verksamhet eller utföra arbete (bisyssla) som konkurrerar med Holmens verksamhet eller som kan inverka negativt på medarbetarens möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter hos Holmen. En bisyssla ska ha stämts av med överordnad chef.

Utrustning, arbetsredskap och annan Holmenegendom

Tilldelning av utrustning och arbetsredskap ska ske efter behov. Utrustning och arbetsredskap som Holmen tillhandahåller medarbetarna är Holmens egendom, och ska handhas med aktsamhet. Holmens egendom får inte användas i konkurrerande syfte eller på något annat otillbörligt sätt som riskerar att skada Holmen eller för medarbetarens egna, anhörigas eller vänners vinning.

Det är inte tillåtet att nyttja Holmens anläggningar och utrustning privat. Undantag kan göras efter beslut av affärsområdeschef och förutsätter att nyttjandet inte medför kostnad för Holmen eller leder till förmånsbeskattning.

Efterlevnad

Det är varje medarbetares ansvar att känna till och följa policyn och tillhörande dokument. Vid osäkerhet om tolkning ska Koncernfunktion Personal kontaktas.

Tillämpliga lagar, förordningar och andra relevanta nationella eller internationella regler ska alltid följas och ges företräde om de är strängare eller i konflikt med innehållet i Holmens interna dokument.

Misstanke om brist i efterlevnaden avseende dessa frågor rapporteras till närmaste chef, HR eller genom användning av whistleblower-funktionen som finns tillgänglig på Holmens intranät och externa webbplats www.holmen.com.