Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar kartong, tryckpapper och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling. Medeltal anställda under 2017 var 2 976.

Holmens affärsidé är att utveckla och driva lönsam verksamhet inom tre produktinriktade affärsområden för kartong, tryckpapper och trävaror samt två råvaruinriktade affärsområden för skog och energi. Europa är huvudmarknaden.

Iggesund Paperboard 

Iggesund Paperboard producerar kartong för konsumentförpackningar och grafiska ändamål vid ett svenskt och ett engelskt bruk.

Holmen Paper 

Holmen Paper tillverkar tryckpapper för magasin, produktkataloger, direktreklam, böcker och dagstidningar vid två svenska bruk.  

Holmen Timber 

Holmen Timber tillverkar trävaror vid tre svenska sågverk. 

Holmen Skog 

Holmen Skog ansvarar för koncernens skogar på drygt en miljon hektar. Den årliga avverkningen i egen skog är nära 3 miljoner kubikmeter virke. 

Holmen Energi

Holmen Energi ansvarar för koncernens vatten- och vindkrafttillgångar samt för att utveckla koncernens verksamhet inom energiområdet. Vattenkraftproduktionen uppgår ett normalår till cirka 1 100 GWh el.

Holmens skogs- och energitillgångar är av stort värde för Holmen. De bidrar till att ge företaget en stabil bas. Förutom en jämn och hög intjäning ger de fördelar vid råvaruanskaffningen till de produktinriktade affärsområdena. För skogsråvaran liksom inom energiområdet finns dessutom stora utvecklingsmöjligheter.

Självförsörjningsgraden för virke är cirka 60 procent och för elkraftsbehovet cirka 50 procent. Behovet av värmeenergi täcks till betydande del av bioenergi producerad vid de egna anläggningarna.

Koncernen har sex produktionsanläggningar i Sverige samt ett i Storbritannien. Skogar och vattenkraft finns i Sverige.

Holmens två aktieserier är noterade på Nasdaq OMX Nordic, Large Cap. 

 

 

 

Sök din kontakt

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018