Allmänt

Arbetet med arbetsmiljöfrågor ska omfatta systematisk analys, kartläggning och riskbedömning samt åtgärder och uppföljning. Arbetet ska så långt möjligt hanteras enhetligt i koncernen med gemensamma regler. Arbetet ska bedrivas förebyggande, såväl som operativt tillsammans med medarbetarna och deras företrädare inom alla områden med fokus på risker och säkerhetsbeteenden. Frågor avseende arbetsmiljö ska särskilt beaktas vid förändringar.

Holmen ska ställa krav på och följa upp att entreprenörer följer de lokala reglerna för arbetsmiljö.

Holmens produktionsenheter ska vara certifierade enligt ISO 45001 och Holmen ska kontinuerligt förbättra styrsystem för hälsa och säkerhet.

Säkerhet

Holmen ska skapa en säker arbetsplats. Säkerhetsutrustning ska alltid finns på plats. För alla aktiviteter i arbetsmiljöarbetet ska det finnas rutiner som beskriver vad som ska göras, hur det ska göras, när det ska göras och vem som ska utföra arbetet. Olyckor, tillbud och riskobservationer ska rapporteras, analyseras och resultera i avhjälpande åtgärder. Holmens mål är att det inte ska ske några arbetsplatsolyckor.

Holmen ska riskidentifiera möjliga situationer avseende brand, kemiskt läckage, maskinstopp och elavbrott och för dessa situationer upprätta utrymnings- och aktivitetsplaner för att minimera risken för skada.

Holmens medarbetare ska inte vara alkohol- eller drogpåverkade på arbetsplatsen. Det innebär även att medarbetare ska vara fria från följdeffekter av alkohol- eller drogpåverkan på tid avsedd för arbete. Med droger avses narkotikaklassade preparat inklusive dopingpreparat och läkemedel för annat än medicinskt bruk. Varje chef har rätt och skyldighet att under ordnade former avvisa medarbetare som misstänkts vara alkohol- eller drogpåverkade från arbetsplatsen. Alkohol- och drogtester kan genomföras på medarbetare och extern personal som utför tjänster på Holmens arbetsplatser. För information om undantag vid arbetsrelaterade tillställningar se i HR Policy.

Hälsa

Den psykosociala och sociala arbetsmiljön är lika viktig som den fysiska arbetsmiljön. Holmen ska betona gott ledarskap och lyhördhet för dessa frågor. Arbetsmiljön ska så långt rimligen genomförbart anpassas till medarbetares olika förutsättningar. Vikten av delaktighet och inflytande för medarbetare avseende sitt arbete ska betonas, inkluderande tydlig information om arbetsuppgifter, förväntningar, ansvar och handlingsutrymme.

Rutiner för kartläggning avseende risk för ohälsa, mobbning och trakasserier ska finnas avseende all verksamhet. Diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier, övergrepp eller hot accepteras inte inom Holmen. Medarbetare ska kunna känna trivsel, trygghet och respekt på sin arbetsplats.

Holmen ska arbeta i förebyggande syfte för att minska behovet av sjukskrivning och rehabilitering. Medarbetare som ändå skadas vid en olycka eller drabbas av sjukdom ska erhålla arbetslivsinriktad rehabilitering med målet att återgå till arbetet så snart som möjligt. Vid hantering av uppgifter om arbetsanpassning och rehabilitering ska sekretessregler följas innebärande att uppgifter om enskilds personliga förhållanden ska behandlas konfidentiellt.

Ansvar

Koncernchefen har det övergripande ansvaret för arbetsmiljöfrågorna och det ska delegeras, i ett eller flera steg. Delegering och vidaredelegering ska ske skriftligen.

Holmens medarbetare ska medverka till sin egen och sina kollegors hälsosamma och säkra arbetsmiljö genom att agera säkert och följa de instruktioner och rutiner som finns samt påtala risker och inträffade tillbud. Varje medarbetare förväntas, om tillämpligt, delta i föreslagen rehabilitering.