Inköp

Holmen ska tillämpa hög affärsetik och alla inköp ska säkerställa objektivitet, helhetssyn och konkurrens.

Vid inköp ska medarbetare eftersträva koncerngemensamt agerande, verka för att skapa och tillvarata samordningseffekter samt arbeta för ett effektivt resurs- och kapitalutnyttjande.

Inköp ska baseras på tydliga specifikationer av användare som uppfyller miljö- och funktionskrav med målet att minska totalkostnaden och öka avkastningen. Holmen strävar efter att ha minst tre godkända leverantörer för varje produkt och tjänst.

Avtal ska vara skriftliga. Inköp ska ske mot leverantörer där det finns ingångna ramavtal.

Permanent utrustning ska inte hyras eller leasas.

Leverantörer

Försörjningsrisker ska minimeras genom regelbunden utvärdering av leverantörer.

Holmens leverantörer och deras underleverantörer förväntas följa internationellt erkända principer för anti-korruption, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och säkerhet samt och miljö.

Se vidare i Holmens uppförandekod för leverantörer.