Holmens årsstämma 2024  kommer att genomföras i Stockholm den 16 april.

Vid årsstämman beslutas i frågor avseende bland annat fastställande av resultat- och balansräkningar, utdelning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD, val av styrelseledamöter, styrelseordförande och i förekommande fall revisorer, ersättning till styrelse och revisorer, godkännande av ersättningsrapport, principer för ersättning till ledande befattningshavare (åtminstone vart fjärde år) samt andra viktiga frågor.

Aktieägare, som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och har anmält deltagande hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, har rätt att delta och rösta vid bolagsstämman personligen eller genom ombud. Aktie­ägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att kunna utöva rösträtt på bolags­stämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn, enligt vad som följer av kallelsen till bolagsstämman. Styrelsen får även besluta att aktieägare ska kunna rösta för sina aktier per post före bolagsstämma.

Beslut vid stämman fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor föreskriver dock aktiebolagslagen att ett förslag ska godkännas av en högre andel av de på stämman företrädda och avgivna rösterna.

Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen innehåller information om anmälan och om rätt att delta och rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som skall behandlas, information om föreslagen utdelning och det huvudsakliga innehållet i övriga förslag, samt information om formerna för stämman.

För att få ett ärende behandlat på stämman, bör aktieägare lämna en skriftlig begäran till styrelsen senast sju veckor före årsstämman (eller i sådan tid att ärendet kan inkluderas i kallelsen till stämman), för att ärendet skall kunna tas upp i dag­ordningen. Förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen för stämman ska som utgångspunkt ha kommit in till styrelsen skriftligen senast tre veckor före stämman. Vad gäller förslag till beslut i ärenden där det inte följer av lag eller bolagsordning att förslag måste framläggas viss tid i förväg (såsom exempelvis val av stämmoordförande, styrelseledamöter och revisorer, arvoden till styrelseleda­möter och revisorer samt förslag om så kallad minoritetsutdelning) har dock varje aktieägare rätt att lägga fram sådana förslag under perioden fram till dess att bolags­stämman hålls.

Förslag skickas till bolaget på adress Holmen AB, att: Styrelsens sekreterare, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Av dagordningen för varje bolagsstämma följer vilka ärenden som utgör val eller som är föremål för beslut av bolagsstämman respektive vilka ärenden som är informations­punkter. I ärenden på dagordningen som utgör val väljer bolagsstämman den eller de personer som får flest röster. Ärenden på dagordningen som kräver beslut av bolags­stämman är föremål för bindande omröstning genom att aktieägarna röstar för eller emot, alternativt avstår från att rösta i frågan.

Denna information om bolagsstämma i Holmen är upprättad i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1212 av den 3 september 2018 om fastställande av minimikrav för genomförandet av bestämmelserna i Europa­parlamentets och rådets direktiv 2007/36/EG.