Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen innehåller information om anmälan och om rätt att delta och rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som skall behandlas, information om föreslagen utdelning och det huvudsakliga innehållet i övriga förslag, samt information om formerna för stämman.

Valberedning

I valberedningen inför årsstämman ingår styrelsens ordförande Fredrik Lundberg, samt Bo Selling, L E Lundbergföretagen, Lars Ericson, Kempestiftelserna, och Vegard Torsnes, Norges Bank.

Ordförande i valberedningen är Bo Selling.

Anmäla ärende till årsstämman samt lämna förslag till valberedningen

Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman eller lämna förslag till valberedningen bör inkomma med en begäran i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

Anmälan om ärenden till årsstämman respektive förslag till valberedningen ska skickas till Holmen AB, Koncernstab Juridik, Box 5407, 114 84 Stockholm alternativt holmen.legal@holmen.com. Begäran ska ha inkommit senast den 10 januari 2024 för att med säkerhet kunna tas upp i kallelsen till stämman.

Kallelse till Holmens årsstämma 2024

Fullmaktsformulär 2024

Valberedningens förslag inför årsstämman 2024

Ersättningsrapport 2023

Yttrande vinstdisposition 

Styrelsens yttrande över förslag till bemyndigande att förvärva egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Förslag om (A) införande av långsiktigt aktiesparprogram 2024 och (B) säkringsåtgärder i anledning därav

Revisorsyttrande riktlinjer ersättningar till ledande befattningar