Holmens årsstämma 2022

Pressmeddelande Holmens årsstämma 2022

Holmens årsstämma genomfördes den 30 mars genom poströstning.

Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras så att aktieägare utövar sin rösträtt enbart genom poströstning enligt den lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som träder i kraft den 1 mars 2022. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 30 mars 2022 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt och delta i årsstämman ska:

  • Vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 22 mars 2022. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt och delta i stämman, tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) så att vederbörande blir upptagen i framställningen av aktieboken per denna dag. Sådan registrering begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 24 mars 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
  • Anmäla sig hos bolaget genom att avge sin poströst enligt anvisning nedan, så att den är bolaget tillhanda senast tisdagen den 29 mars 2022.

 

Poströstning

Aktieägare utövar sin rösträtt vid stämman enbart genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt den lag om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som träder i kraft den 1 mars 2022. Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på www.holmen.com och hos bolaget och skickas till aktieägare som begär det. För de beslutspunkter på dagordningen där styrelsen och valberedningen lämnat förslag finns möjlighet att rösta Ja, Nej eller Avstå. Separat anmälan ska inte göras vid poströstning utan det ifyllda och underskrivna formuläret gäller som anmälan till stämman.

Formuläret kan skrivas under elektroniskt med bankID på www.holmen.com. För att gälla som anmälan måste sådan elektronisk underskrift vara registrerad senast tisdagen den 29 mars 2022.

Det ifyllda formuläret kan också skickas till Holmen via e-post till info@computershare.se alternativt postas i original till Holmen via adress Computershare AB, ”Årsstämma i Holmen”, Box 5267, 102 46 Stockholm. För att gälla som anmälan måste det ifyllda formuläret vara Holmen tillhanda senast tisdagen den 29 mars 2022. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströstningsformuläret ogiltigt. Ytterligare anvisningar framgår av poströstningsformuläret.

 

Röstning via ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär återfinns på www.holmen.com och skickas till aktieägare som begär det. Sker poströstningen med stöd av fullmakt ska fullmakten biläggas poströstningsformuläret. För det fall aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar biläggas poströstningsformuläret.

 

Årsstämmodokument

Erssättningsrapport 2021

Ärenden och valberedning till årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma 2022

Valberedningens förslag inför årsstämma 2022

Styrelsens yttrande över förslag till vinstdisposition

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier

Styrelsens yttrande över förslag till bemyndigande att förvärva egna aktier

Förslag till långsiktigtigt incitamentsprogram 2022

Yttrande revisor PwC