Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsen innehåller information om anmälan och om rätt att delta och rösta på stämman, numrerad dagordning med de ärenden som skall behandlas, information om föreslagen utdelning och det huvudsakliga innehållet i övriga förslag, samt information om formerna för stämman.

För att få ett ärende behandlat på stämman, bör aktieägare lämna en skriftlig begäran till styrelsen senast sju veckor före årsstämman (eller i sådan tid att ärendet kan inkluderas i kallelsen till stämman), för att ärendet skall kunna tas upp i dag­ordningen. Detta datum infaller den 10 februari 2023. 

Förslag skickas till bolaget på adress Holmen AB, att: Styrelsens sekreterare, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Stämmohandlingar

Nedan finner du handlingar till Holmens årsstämma 2023:

Kallelse årsstämma 2023

Fullmaktsformulär 2023

Ersättningsrapport 2022 

Valberedningens förslag inför årsstämman 2023

Styrelsens yttrande över förslag till vinstdisposition 2023

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende förvärv och överlåtelse av bolagets aktier 2023

Styrelsens yttrande över förslag till bemyndigandet att förvärva egna aktier 2023

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 2023

Revisorsyttrande PwC