Holmen Energi AB planerar att ansöka om tillstånd för två vindkraftsparker, Blisterliden och Högaliden 2 i Västerbottens län. Blisterliden ligger i Skellefteå kommun och Högaliden 2 i Skellefteå och Robertsfors kommuner. Projekten är för närvarande inne i en samrådsfas.


Lokalisering

De tänkta vindkraftsparkerna är belägna i Skellefteå kommun och Robertsfors kommun, ca 50 km norr om Umeå och 50 km sydväst om Skellefteå. Projektområdena består av två höjdpartier belägna ca 300-350 meter över havet. Projektområdena är lokaliserade kring av Skellefteå respektive Robertsfors kommun föreslagna vindkraftområden och områdena ligger dessutom delvis inom områden av riksintresse för vindbruk. Marken inom projektområdena ägs till större delen av Holmen.

Projektstatus

För närvarande sammanställs inkomna synpunkter från de samråd som hållits. Samrådssynpunkterna kommer att inarbetas i de miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) som Miljötjänst Nord AB har fått i uppdrag att ta fram. Inom ramen för dessa uppdrag kommer ett stort antal undersökningar, såsom exempelvis kungsörnsinventering, naturvärdesinventering, arkeologisk utredning och landskapsanalys, att genomföras. 

Parallellt med miljöprövningen fortgår utredningar och analyser avseende vindförhållande, nätanslutningar, utformning av vägar och fundament mm. Kompletterande fotograferingar för fotomontage har utförts under sommaren 2014 och de nya fotomontagen finns att ladda ner via länk till höger. 

Tidsplan

Ansökningar om tillstånd beräknas kunna lämnas in under hösten 2014. Under förutsättning att projekten får tillstånd kan det bli aktuellt med byggstart under 2016.

 

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019