Vid årsstämma i Holmen fastställdes utdelningen till totalt 11.50 kronor per aktie.

Räkenskaper för verksamhetsåret 2023, utdelning m.m.
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen avseende räkenskapsåret 2023 och beslutade att utdelning ska lämnas med 11,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 18 april 2024. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas den 23 april 2024.

Styrelse, revisor och arvoden
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet.

Vid stämman beslutades att antalet styrelseledamöter skulle vara nio och Fredrik Lundberg, Alice Kempe, Lars Josefsson, Louise Lindh, Ulf Lundahl, Fredrik Persson, Henrik Sjölund, Henriette Zeuchner och Carina Åkerström omvaldes. Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Styrelsearvoden bestämdes till totalt 3 870 000 kr fördelade på 860 000 kr för styrelseordföranden och 430 000 kr för envar övriga av årsstämman valda ledamöter som inte är anställda i Holmen.

PricewaterhouseCoopers AB (PWC) omvaldes till bolagets revisor. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Övriga frågor
Årsstämman beslutade också:

att godta framlagd ersättningsrapport,

att införa ett prestationsbaserat treårigt aktiesparprogram för ledande befattningshavare innefattande beslut om möjlighet till överlåtelse av högst 60 000 egna aktier av serie B vederlagsfritt till deltagarna, i enlighet med styrelsens förslag

att bemyndiga styrelsen att förvärva högst så många av bolagets egna aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger tio procent samt

att bemyndiga styrelsen att överlåta återköpta aktier som likvid vid förvärv av bolag eller verksamhet, för att finansiera sådana förvärv eller för att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Holmens långsiktiga aktiesparprogram.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen, 073 986 51 12