Med anledning av Holmens beslut att samla koncernens kartong- och pappersverksamhet i ett nytt och gemensamt affärsområde är Kartong och Papper ett nytt rapporterande segment från och med den 1 januari 2024.

Beslutet är en del i den fortsatta strategiska utvecklingen av Holmens affär som bygger på fyra väl definierade verksamhetsgrenar; skogsbruk, elproduktion, trämekanisk industri samt processindustri. Det nya rapporterande segmentet ersätter de tidigare segmenten Kartong respektive Papper. Finansiell rapportering för övriga segment påverkas inte av förändringen.

Nedan följer finansiell rapportering för Holmens segment, pro forma, omräknade för de perioder som anges. För mer information och längre historik hänvisas till ”Holmen i siffror” på holmen.com.

Rapportering per rörelsesegment

2023 2022
Kvartalsuppgifter, Mkr K4 K3 K2 K1 K4 K3 K2 K1
Nettoomsättning
Skog 1 939 1 880 2 073 2 105 1 969 1 755 1 810 1 809
Energi 312 159 231 368 565 290 188 183
Trävaror 935 929 1 124 1 087 1 019 937 1 614 1 445
Kartong och Papper 3 471 3 749 3 740 4 005 3 951 3 980 3 724 3 450
Koncerngemensamt och elimineringar -1 257 -1 298 -1 413 -1 342 -1 260 -1 177 -1 163 -1 137
Koncernen 5 400 5 418 5 754 6 223 6 245 5 784 6 173 5 750
EBITDA per affärsområde*
Skog 408 417 402 373 427 368 368 325
Energi 241 95 163 309 491 240 188 193
Trävaror -48 66 102 70 -15 228 648 580
Kartong och Papper 503 961 848 1 374 1 097 1 460 1 270 885
Koncerngemensamt -44 -34 -44 -47 -35 -39 -41 -32
Koncernen 1 059 1 505 1 471 2 080 1 965 2 258 2 434 1 950
Rörelseresultat per affärsområde*
Skog 384 397 390 351 402 346 349 305
Energi 213 68 135 282 463 214 162 168
Trävaror -89 19 55 23 -67 177 598 529
Kartong och Papper 260 724 611 1 135 868 1 231 1 041 655
Koncerngemensamt -54 -41 -52 -54 -44 -46 -48 -40
Koncernen 714 1 166 1 138 1 737 1 622 1 921 2 101 1 617

*Exkl. jämförelsestörande post 2022.

Helårsuppgifter, Mkr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning
Skog 7 996 7 342 6 509 5 883 6 286 5 944 5 535 5 302 5 481 5 641
Energi 1 070 1 226 488 378 378 319 315 314 359 389
Trävaror 4 075 5 015 4 872 2 222 1 695 1 747 1 562 1 342 1 314 1 352
Kartong och Papper 14 965 15 105 11 702 11 066 11 986 11 356 10 934 10 682 11 620 11 360
Koncerngemensamt och elimineringar -5 311 -4 737 -4 092 -3 222 -3 385 -3 311 -2 214 -2 128 -2 760 -2 748
Koncernen 22 795 23 952 19 479 16 327 16 959 16 055 16 133 15 513 16 014 15 994
EBITDA per affärsområde*
Skog 1 600 1 488 1 573 1 422 1 217 1 216 1 099 1 030 935 845
Energi 807 1 112 375 242 362 205 159 143 198 233
Trävaror 190 1 441 1 857 309 159 337 165 80 86 160
Kartong och Papper 3 687 4 713 1 679 1 820 1 887 1 861 1 884 2 051 1 860 1 887
Koncerngemensamt -170 -148 -163 -143 -140 -132 -149 -124 -138 -126
Koncernen 6 114 8 607 5 321 3 651 3 486 3 488 3 157 3 179 2 940 2 999
Rörelseresultat per affärsområde*
Skog 1 523 1 401 1 495 1 367 1 172 1 185 1 069 1 001 905 817
Energi 697 1 006 347 215 336 181 135 120 176 212
Trävaror 6 1 237 1 668 185 62 246 80 -3 9 37
Kartong och Papper 2 730 3 796 743 886 944 1 018 1 053 1 192 772 815
Koncerngemensamt -202 -178 -193 -174 -168 -154 -170 -148 -163 -146
Koncernen 4 755 7 262 4 061 2 479 2 345 2 476 2 166 2 162 1 700 1 734

*Exkl. jämförelsestörande poster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen, 073 986 51 12