·     Rörelseresultatet för januari-mars uppgick till 944 (januari-mars 2023: 1 737) Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal om 17 procent. Resultatnedgången beror på lägre papperspriser och att föregående år gynnades av intäkter från försäljning av överskottsel.

·     Jämfört med fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet med 230 Mkr. Ökningen förklaras främst av att ett större underhållsstopp belastade föregående kvartal med 180 Mkr.

·     Resultat efter skatt uppgick under januari-mars till 744 (1 371) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 4,7 (8,5) kronor.
 


VDs kommentar