Mot bakgrund av det goda resultatet och den starka finansiella ställningen föreslår styrelsen att utdelningen per aktie höjs från 8 kronor till 8,5 kronor samt att en extra utdelning om 3 kronor lämnas.

Holmen har utvecklats väl genom att skapa mervärden utifrån den skog och mark vi äger. För att ytterligare stärka vår konkurrenskraft och strategiska förmåga samlar vi nu kartong och papper i ett gemensamt affärsområde. Genom sammanslagningen fokuserar vi vår affärsmodell till fyra tydliga verksamhetsgrenar; skogsbruk, vatten- och vindkraft, trämekanisk industri samt processindustri.

Under fjärde kvartalet sjönk koncernens resultat till 714 Mkr till följd av underhållsstopp och svagare marknadsförhållanden. Trots svagare marknad var konkurrensen om timmer och massaved fortsatt stor. Resultatet från skog, 38  Mkr, var i nivå med föregående kvartal men väsentligt högre än innan virkespriserna började stiga för drygt ett år sedan. De prishöjningar vi sett på virkesmarknaden har stöttat transaktionspriserna för skogsfastigheter i tider av stigande marknadsräntor. Det redovisade värdet på vår skog, som baseras på de tre senaste årens fastighetstransaktioner, har under 2023 ökat med 4 Mdkr till 56 Mdkr.

Efterfrågan på konsumentkartong var låg under kvartalet men priserna var i stort stabila. För papper minskade efterfrågan och priserna sjönk något från en hög nivå. Resultatet för kartong blev negativt, -169 Mkr, till följd av ett stort underhållsstopp och att produktionen begränsats. Inom papper fortsätter vi ta marknadsandelar och resultatet blev högt, 429 Mkr, trots lägre priser och högre energikostnader. När vi nu samlar kompetensen kring processindustri i ett affärsområde stärker vi förmågan att utveckla vår affär inom såväl konsumentkartong som transportförpackningar, böcker och magasin. 

Intresset för att bygga med trä är stort men efterfrågan är just nu svag till följd av det höga ränteläget. Trävarupriserna gick ned något under kvartalet vilket tillsammans med stopp för ombyggnad vid Iggesunds sågverk gav ett negativt resultat från trävaror, -89 Mkr. I takt med att byggmaterial får bära sin verkliga  klimatkostnad kommer fördelarna med att bygga i trä öka vilket ger oss goda möjligheter att fortsätta utveckla affären.

Energisituationen i Europa har förbättrats tack vare välfyllda gaslager, minskad produktion i energiintensiv industri och milt väder vilket sänkt elpriserna på kontinenten. I Norden steg dock elpriserna under fjärde kvartalet drivet av kallt väder och störningar i kärnkraften. Resultatet från energi ökade till 213 Mkr tack vare hög produktion av den planerbara och stabiliserande vattenkraften. Vi är i slutfasen med att utvärdera uppförandet av Blisterlidens vindkraftspark och inleder nu tillsammans med Vattenfall arbetet med Stormyrbergets vindkraftspark. Ett projekt som kan bli aktuellt för investeringsbeslut under 2025. 

Med basen i vårt stora skogsinnehav odlar vi hus samtidigt som vi tar till vara på energin som blåser över träden och rinner i vattendragen. Av restprodukterna från skogsbruket gör vi förnybara förpackningar, magasin och böcker. Med en stark finansiell ställning i ryggen står vi väl rustade i en värld som strävar mot ett hållbart samhälle där det råder brist på råvaror och energi.

Henrik Sjölund
VD och koncernchef, Holmen
31 januari 2024