Holmen är en stor markägare och har en möjlighet att utveckla markinnehavet med vindkraftsetableringar på egna områden med goda vindförutsättningar. Vatten- och vindkraften har låga driftskostnader eftersom det inte krävs kostnader i form av bränsleråvaror och produktionen är koldioxidfri. 


Tillsammans med investeringsfonden Eurofideme 2 har Holmen uppfört en vindkraftspark vid Varsvik några kilometer från Holmens pappersbruk i Hallstavik. Årsproduktionen beräknas till 165 GWh och anläggningen driftsattes under hösten 2014. Kostnaderna för uppförandet av vindkraftsparken uppgick till cirka 650 Mkr. Produktionen under första helåret 2015 uppgick till 164 GWh. Holmens andel är 50 procent, det vill säga 82 GWh. 

Vid Blodrotberget och Blackfjället i Örnsköldsviks kommun erhölls under 2013 miljötillstånd för cirka 70 vindkraftsverk med en årsproduktion på ca 500 GWh. Under 2015 erhölls ledningskoncession för anslutningsledningar vilket innebär att projektet är byggklart. 

Holmen och E.ON tecknade i början av 2011 avtal om att tillsammans utveckla vindkraftsparker i Örnsköldsvik kommun. I slutet av 2012 erhölls miljötillstånd för två av de tre aktuella områdena. Med cirka 70 vindkraftverk fördelade på tre områden, huvudsakligen på Holmens marker, skulle årsproduktionen kunna bli cirka 475 GWh vid full utbyggnad. 

Vindmätningskampanjer har under senare år gjorts på Holmens marker i Västernorrland. För två av projekten har tillståndsansökan avseende miljötillstånd och ledningskoncessioner inlämnats. Detta gäller projektet Blåbergsliden med ca 30 vindkraftverk med en årlig produktion på ca 300 GWh. Komplettering av rennäringsanalys utförs som en sista åtgärd innan beslut kan fattas avseende miljötillståndet. Det förväntas ske under 2016. Under 2015 lämnades en ansökan in till myndigheterna för 30 vindkraftverk på Blisterliden. Vindmätning och miljökonsekvensbeskrivning pågår på Högaliden 2 som i storlek motsvarar de övriga projekten. 

Genom delägarskap i VindIn AB (18 procent) ägs vindkraftparken Trattberget i Örnsköldsviks kommun samt Skutskär i Skutskärs kommun. Under 2014 togs ytterligare en vindkraftspark i drift, Svalskulla, som ligger i Österbotten, Finland. Totalt är det nu 40 kraftverk som levererar el för Holmen och övriga ägarbolag. Sammantaget har VindIns anläggningar en förväntad årsproduktion på ca 305 GWh/år varav Holmens ägande i dagsläget motsvarar en produktion på ca 55 GWh/år. Vindkraftsproduktionen under 2015 var mycket god med en årsproduktion på 317 GWh varar 56 GWh utgör Holmens andel.

 


Samarbetspartners

Miljö- och verksamhetsutveckling
Rikard Nilsson Holmen Energi
Mobil: +46 70 639 21 17
Avdelning: Holmen Energi, Vindkraft
Strandvägen 1
SE-114 84 Stockholm
Sweden

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019