Styrelsen för Holmen har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman den 16 april 2024 om återköp av egna aktier för framtida leverans av aktier till deltagare i Holmens långsiktiga aktiesparprogram.

Återköp får omfatta högst 50 000 aktier av serie B under perioden från och med 29 april 2024 fram till och med den 31 maj 2024, vid ett eller flera tillfällen. Återköp ska ske på Nasdaq Stockholm i enlighet med dess Regelverk för emittenter till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Syftet med återköpet är att säkerställa framtida leverans av aktier till deltagare i Holmens långsiktiga aktiesparprogram.

Holmen innehar vid tidpunkten för detta pressmeddelande 3 289 969 egna aktier av serie B, motsvarande 2 % av totalt antal aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen, 073 986 51 12