Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Holmen Energi ansvarar för koncernens vattenkraft- och vindkraftanläggningar och för elförsörjningen till Holmens industrier i Sverige. Elproduktionen vid de 21 hel- och
delägda vattenkraftverken tillsammans med mottrycksproduktionen vid de större bruken, samt de två delägda vindkraftsparkerna (Skutskär och Trattberget), svarar för cirka 40 procent av koncernens elförbrukning. Den resterande delen täcks av el som köps in externt, vilket gör Holmen till en av Sveriges största köpare av elenergi. Holmens elförbrukning vid de svenska enheterna uppgick till 4 095 (4 032) GWh under 2012.

 

Holmens kraftverk i Norrköping ägs av Holmen AB. Anläggningen byggdes under
1980-talet och togs i drift 1990. Kraftverket producerar årligen ca 115 GWh vilket motsvarar årsförbrukning för ca 5800 villor. Kraftverket nyttjar det vatten som kommer från sjöarna Vättern, Glan och Roxen och rinner i Motala Ström, genom Norrköping.

 

Under hösten genomför Holmen underhållsarbeten på luckor i kraftverket. Luckorna sitter nere i berget och används som skydd för turbinen och stationen vid fel på turbinen. Reparationen innebär blästring och målning samt byte av tätningar.

 

 

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser