Vissa skogar har stora eller unika värden som bör bevaras. På Holmen identifierar vi sådana skogar, både inom Holmens eget skogsinnehav, vid köp av virke från andra skogsägare och vid gruppcertifiering av privata skogsägare.


Skogar har höga bevarandevärden av olika anledningar. Holmen tar bland annat hänsyn till:

  • Områden som har höga koncentrationer av rödlistade arter och/eller nyckelbiotoper och som Naturvårdsverket har klassat som riksintressen för naturvård
  • Fjällnära skog
  • Skog inom skyddsområden för vattentäkter

Holmen tar hänsyn till dessa skogars värden vid skogsbruksverksamhet, och det finns inarbetat i våra hänsynsplaner. De bärande principerna bakom Holmens skogsbruk beskrivs i Konsten att odla skog. Vid avverkning inom skyddsområde för vattentäkt ska de krav som kommunen eller länsstyrelsen sätter upp för verksamhet inom dessa, följas.

 

Vill du ha mer information om Holmens arbete med skogar som har höga bevarandevärden? Ta gärna kontakt med Holmen Skogs huvudkontor.

 


Skogsskötselchef
Olov Norgren Holmen Skog
Mobil: +46 70 326 45 43
Fax: +46 660 759 86
Avdelning: Sektion odla skog
Hörneborgsvägen 6
891 80 Örnsköldsvik
Sweden

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019