Livsutrymme för alla arter

Holmen eftersträvar att alla arter som lever i skogen ska kunna fortleva. Sedan många år arbetar vi därför aktivt med naturvård som bidrar positivt till den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald utgörs av ett komplext samspel mellan många arter i olika naturmiljöer. För att bevara det måste olika typer av skogsmiljöer främjas.

20 procent naturvårdsareal

Av Holmens dryga 1 000 000 hektar skogklädda marker brukar vi cirka 80 procent för virkesproduktion. Resterande 20 procent nyttjar vi för naturvårdsändamål. Naturvårdsarbetet kan delas in i tre olika kategorier:

Skogar med speciella värden

Vissa skogar har stora eller unika värden som bör bevaras. På Holmen identifierar vi sådana skogar, både inom Holmens eget skogsinnehav, vid köp av virke från andra skogsägare och vid gruppcertifiering av privata skogsägare. Skogar har höga bevarandevärden av olika anledningar. Holmen tar bland annat hänsyn till:

  • Områden som har höga koncentrationer av rödlistade arter och/eller nyckelbiotoper och som Naturvårdsverket har klassat som riksintressen för naturvård
  • Fjällnära skog
  • Skog inom skyddsområden för vattentäkter

Vi tar hänsyn till dessa skogars värden vid skogsbruksverksamhet. Det finns inarbetat i våra hänsynsplaner. Vid skörd inom skyddsområde för vattentäkt följer vi de krav som gäller för verksamhet inom området.

Långsiktig planering

Skoglig planering är grunden för ett aktivt och hållbart skogsbruk som tar hänsyn natur-, kultur- och sociala värden.

Vart tionde år inventerar vi hela Holmens skogsinnehav och gör en beräkning av möjlig skördenivå på hundra års sikt. I beräkningarna tar vi hänsyn till fjällnära skog, naturvård, rennäring och sociala värden. Både volymen stående skog och skogens tillväxt ökar kontinuerligt.

Företagets skogar och dess värden beskrivs även utförligt i lokala hänsynsplaner. Det är levande dokument som uppdateras löpande. Planerna innehåller strategier för hur naturvårdsavsättningar ska planeras och hur skogarna ska skötas på lång sikt för att naturvärden ska bevaras och nya skapas.

Våtmarker och vattendrag

Våtmarker är viktiga för balansen i naturen. De renar vatten och gynnar den biologiska mångfalden, inte minst fågellivet. Våtmarkerna erbjuder även en vacker miljö för rekreation och fågelskådning.

Holmen har i samarbete med Svensk Våtmarksfond hittills skapat eller restaurerat ett fyrtiotal våtmarker. Dessa utgör livsmiljöer för en mängd växt- och djurarter. Många fåglar häckar här och våtmarkerna fungerar även som rastplats vid långa flyttar.

Den omfattande timmerflottningen i Sverige medförde att många mindre vattendrag rensades eller rätades ut. Senare har byggnation av skogsbilvägar i många fall skapat vandringshinder för fisk och vattenlevande organismer då vägtrummor lagts i passerande bäckar på olämpligt sätt. Det har utförts ett omfattande arbete med att åtgärda sådana vandringshinder runt om i landet.