Livsutrymme för alla arter

Holmen eftersträvar att alla arter som lever i skogen ska kunna fortleva. Sedan många år arbetar vi därför aktivt med naturvård som bidrar positivt till den biologiska mångfalden. Biologisk mångfald utgörs av ett komplext samspel mellan många arter i olika naturmiljöer. För att bevara det måste olika typer av skogsmiljöer främjas.

20 procent naturvårdsareal

Av Holmens dryga 1 000 000 hektar skogklädda marker brukar vi cirka 80 procent för virkesproduktion. I all skog som brukas tar vi hänsyn till natur- och kulturvärden. En del av den produktiva skogsmarken är undantagen från skogsbruk och används enbart för naturvårdsändamål. Dessa skogar kallas för naturvårdsavsättningar. Inget skogsbruk bedrivs heller i skogar där träden växer väldigt långsamt på grund av brist på näring eller vatten - så kallade skogliga impediment.

Tillsammans bildar miljöhänsynen i den brukade skogen, de avsatta områdena och impedimenten ett band av livsmiljöer för olika arter över hela skogslandskapet. Totalt skapar det en naturvårdsareal på ungefär 20 procent av Holmens skogklädda marker.

Bilden visar några exempel på hänsyn som tas i skogar som brukas. Illustration: Nadia Nörbom.

Forskning visar vägen

Vi genomför både egna forskningsprojekt och bidrar till skogsbrukets utveckling genom arbete i samverkansorgan, direkta forskningsanslag och markvärdskap för andra forskare. Idag har vi cirka 400 olika försöksytor på våra marker.

Till exempel utvärderar vi naturvårdsnyttan av olika metoder som syftar till att främja den biologiska mångfalden. Bland annat genom att delta i ett stort forskningsprojekt som drivs av Future Forests. Inom projektet utförs olika typer av åtgärder i 30 avsatta områden. Åtgärderna följs upp av forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Skogar med speciella värden

Vissa skogar har stora eller unika värden som bör bevaras. På Holmen identifierar vi sådana skogar, både inom Holmens eget skogsinnehav, vid köp av virke från andra skogsägare och vid gruppcertifiering av privata skogsägare. Skogar har höga bevarandevärden av olika anledningar. Holmen tar bland annat hänsyn till:

  • Områden som har höga koncentrationer av rödlistade arter och/eller nyckelbiotoper och som Naturvårdsverket har klassat som riksintressen för naturvård
  • Fjällnära skog
  • Skog inom skyddsområden för vattentäkter

Vi tar hänsyn till dessa skogars värden vid skogsbruksverksamhet. Det finns inarbetat i våra hänsynsplaner. Vid skörd inom skyddsområde för vattentäkt följer vi de krav som gäller för verksamhet inom området.

Våtmarker och vattendrag

Våtmarker är viktiga för balansen i naturen. De renar vatten och gynnar den biologiska mångfalden, inte minst fågellivet. Våtmarkerna erbjuder även en vacker miljö för rekreation och fågelskådning.

Tillsammans med Svensk Våtmarksfond har vi hittills skapat eller restaurerat ett fyrtiotal våtmarker. Dessa utgör livsmiljöer för en mängd växt- och djurarter. Många fåglar häckar här och våtmarkerna fungerar även som rastplats vid långa flyttar.

Den omfattande timmerflottningen i Sverige medförde att många mindre vattendrag rensades eller rätades ut. Senare har byggnation av skogsbilvägar i många fall skapat vandringshinder för fisk och vattenlevande organismer då vägtrummor lagts i passerande bäckar på olämpligt sätt. Det har utförts ett omfattande arbete med att åtgärda sådana vandringshinder runt om i landet.

Långsiktig planering

Skoglig planering är grunden för ett aktivt och hållbart skogsbruk som tar hänsyn till natur-, kultur- och sociala värden.

Vart tionde år inventerar vi hela Holmens skogsinnehav och gör en beräkning av möjlig skördenivå på hundra års sikt. I beräkningarna tar vi hänsyn till fjällnära skog, naturvård, rennäring och sociala värden. Både volymen stående skog och skogens tillväxt ökar kontinuerligt.

Våra skogar och dess värden beskrivs även utförligt i lokala hänsynsplaner, framtagna genom ekologisk landskapsplanering. Det är levande dokument som uppdateras löpande. Planerna innehåller strategier för hur naturvårdsavsättningar ska planeras och hur skogarna ska skötas på lång sikt för att naturvärden ska bevaras och nya skapas.

Ekologisk landskapsplanering

Holmen har delat in sitt markinnehav i 16 landskap, så kallade hänsynsplaneområden. De är spridda över Sverige från Småland i söder till Västerbotten i norr. Indelningen är gjord utifrån Nordiska ministerrådets naturgeografiska regioner vars gränser följer biologiska och geologiska faktorer i landskapet. Se kartor över de 16 landskapen nedan.

Att förstärka och skapa naturvärden på landskapsnivå är en kontinuerligt pågående process. I varje landskap identifieras och prioriteras värdetrakter och bestånd med höga naturvärden. Holmen strävar alltid efter att utveckla insatserna för biologisk mångfald. Det kan handla om förstärkt hänsyn, kontinuitetsskogsbruk eller enskilda naturvårdsåtgärder såsom naturvårdsbränning. Kontrollerade bränningar genomförs för att gynna arter som är beroende av bränd skogsmark för sin överlevnad.