Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
1999-08-17
  • Resultatet efter finansiella poster blev 1 158 (motsvarande period 1998: 1 391) Mkr.
  • Resultatet för andra kvartalet var 543 Mkr jämfört med 615 Mkr för första kvartalet.
  • Periodens resultat efter skatt blev 786 (960) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 8,80 (10,80) kronor. Avkastningen på eget kapital var 9,4 (11,7) procent.
  • Nettoomsättningen uppgick till 11 131 (11 511) Mkr.
  • Efterfrågan på tidnings- och journalpapper var fortsatt stark samtidigt som marknaderna för såväl kartong som finpapper förbättrades. Priserna på tidnings- och journalpapper samt kartong var stabila. Finpapperspriserna steg under slutet av perioden efter att tidigare under året ha varit under press.
  • Kapacitetsutnyttjandet för huvudprodukterna förbättrades under andra kvartalet.


Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser