·     Rörelseresultatet för januari-september 2023 uppgick till 4 041 (januari-september 2022: 5 905) Mkr. Exklusive jämförelsestörande post föregående år minskade rörelseresultatet med 1 599 Mkr till följd av svagare marknad för trävaror och kartong. 

·     Jämfört med andra kvartalet ökade tredje kvartalets rörelseresultat med 28 Mkr till 1 166 Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 22 (20) procent.

·     Resultat efter skatt uppgick under januari-september till 3 159
(4 606) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 19,6 (28,5) kronor.

·     Aktier återköptes under tredje kvartalet för 152 Mkr och sammantaget under året för 1 119 Mkr motsvarande 1,7 procent av utestående aktier. 


VDs kommentar