Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2009-08-13
             Kvartal        Januari-juni  Helår
   Mkr       2-09  1-09  2-08    2009  2008  2008
 Nettoomsättning  4 496  4 529  4 826    9 025  9 700 19 334
 Rörelseresultat*   372   415   257     787   704  1 051
 Resultat efter                 
 skatt        256   245   124     501   395   642
 Resultat per                  
 aktie, kr      3,0   2,9   1,5     6,0   4,7   7,6
 Avkastning på                  
 eget kapital, %   6,6   6,4   3,0     6,5   4,7   3,9
 * I rörelseresultatet för helåret 2008 ingår jämförelsestörande poster
  om -361 Mkr, varav -63 Mkr under januari-juni 2008.

- Koncernens nettoomsättning för januari-juni 2009 uppgick till 9 025 (januari-juni 2008: 9 700) Mkr.

- Resultatet efter skatt blev 501 (395) Mkr.

- Resultat per aktie uppgick till 6,0 (4,7) kr. Avkastningen på eget kapital var 6,5 (4,7) procent.

- Rörelseresultatet blev 787 (704) Mkr. Resultatförbättringen förklaras av höjda priser på tidningspapper och kartong samtidigt som svag efterfrågan medfört omfattande produktionsbegränsningar.

- Rörelseresultatet uppgick under andra kvartalet till 372 Mkr, vilket var 43 Mkr lägre än under första kvartalet 2009. Resultatnedgången förklaras främst av ett säsongsmässigt lägre resultat för Holmen Energi.

- Marknadsläget för koncernens produkter var fortsatt svagt. Efterfrågan i Europa var för tidningspapper 15 procent lägre och för färskfiberkartong 13 procent lägre under första halvåret 2009 än under motsvarande period 2008.

För ytterligare information kontakta gärna:

Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 05

Anders Almgren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 16

Ingela Carlsson, informationsdirektör, tel 08 - 666 21 15Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser