Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2002-01-31

· Resultatet efter finansiella poster (exklusive jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter) uppgick till 2 914 (2000: 2 194) Mkr. Motsvarande resultat för fjärde kvartalet var 748 Mkr jämfört med 857 Mkr för tredje kvartalet.

· Fjärde kvartalets resultat har belastats med en nedskrivning av anläggningstillgångar om 620 Mkr, varefter resultatet efter finansiella poster uppgår till 2 294 (4 741) Mkr för 2001.

· Nettoomsättningen var 16 655 (15 155) Mkr. Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 4 343 Mkr jämfört med 4 099 Mkr för tredje kvartalet.

· Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter blev för helåret 3 066 (2 295) Mkr och för fjärde kvartalet 791 Mkr jämfört med 909 Mkr för tredje kvartalet.

· Resultatet efter skatt blev 2 186 (3 972) Mkr. Avkastningen på eget kapital var 16,0 (24,1) procent.

· Styrelsen föreslår en utdelning på 10 kronor per aktie. Ordinarie utdelning föregående år var 9 kronor per aktie.

· Marknadsläget för tidnings- och journalpapper försvagades under andra halvåret. Holmen Paper genomförde vissa marknadsrelaterade produktionsstopp under fjärde kvartalet. Priserna var stabila under året. Prisförhandlingar för 2002 pågår.

· Marknadsläget för kartong var fortsatt svagt under fjärde kvartalet. Iggesund Paperboards produktion fortsatte att begränsas av marknadsskäl. Priserna är stabila.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser