Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2001-02-05
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 741 (1999: 2 409) Mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster om 2 023 Mkr.
  • Resultatet för fjärde kvartalet var 424 Mkr jämfört med 660 Mkr (exkl jämförelsestörande poster) för tredje kvartalet. Resultatnedgången för fjärde kvartalet beror främst på högre tillverkningskostnader av delvis säsongsmässig karaktär, försämrat resultat i den Englandbaserade kartongverksamheten samt reservering för strukturkostnader.
  • Årets resultat efter skatt blev 3 972 (1 814) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 45,90 (20,40) kronor. Avkastningen på eget kapital var 22,4 (10,6) procent.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 69 (11) kronor per aktie, varav 9 kronor utgör ordinarie utdelning och 60 kronor utgör extrautdelning.
  • Efterfrågan på tidnings- och journalpapper var fortsatt mycket god. Under fjärde kvartalet var Holmen Papers leveranser höga, kapacitetsutnyttjandet fullt, orderläget starkt och priserna stabila. Priset för Holmen Papers produkter har kunnat höjas fr o m inledningen av 2001.
  • Ett första halvår med stark efterfrågan på kartong följdes av en avmattning i orderingången under andra halvåret och kartongproducenter har därför endast delvis kunnat genomföra aviserade prishöjningar. Iggesund Paperboards leveranser var oförändrade under fjärde kvartalet.


Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser