Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
1999-01-27
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr.
  • Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet: 986) Mkr inklusive resultat från försäljning av aktier i Modo Paper AB om 1 848 Mkr.
  • Periodens resultat efter skatt blev 3 656 (1 205) Mkr, vilket motsvarar en vinst per aktie om 41,20 (13,60) kronor. Avkastningen på eget kapital var 29,9 (9,5) procent.
  • Nettoomsättningen uppgick till 11 107 (10 772 exklusive överlåtna verksamheter) Mkr.
  • Under tredje kvartalet genomfördes återköp av B-aktier motsvarande 9,8 procent av totala antalet aktier.
  • Efterfrågan på tidnings- och journalpapper var fortsatt mycket god. Holmen Papers leveranser var höga, kapacitetsutnyttjandet fullt och orderläget starkt. Priserna var stabila jämfört med föregående kvartal.
  • Efterfrågan på kartong minskade från en hög nivå. Prishöjningar om 6-8 procent har annonserats och beräknas få effekt mot slutet av året. Iggesund Paperboards leveranser ökade men produktionen av falskartong understiger fortfarande den utökade kapaciteten.


Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser