Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2016-02-05
Kvartal Helår
Mkr 4-15 3-15 4-14 2015 2014
Nettoomsättning 3 689 4 032 4 011 16 014 15 994
Rörelseresultat
exkl. jämförelsestörande poster
376 493 472 1 700 1 734
Rörelseresultat -555 493 22 769 1 284
Resultat efter skatt
exkl. jämförelsestörande poster
326 377 347 1 323 1 258
Resultat efter skatt -438 377 -4 559 907
Avkastning på sysselsatt kapital* 5,7 7,3 7,0 6,4 6,4
Avkastning på eget kapital, % -8,4 7,2 0,0 2,6        4,3
Resultat per aktie, kr -5,2 4,5 -0,1 6,7 10,8
Kassaflöde före investeringar 775 654 414 2 526 2 176
Skuldsättningsgrad 0,23 0,27 0,28 0,23 0,28

* Exklusive jämförelsestörande poster, vilka ingår i rörelseresultatet med -931 (-450) Mkr

  • Rörelseresultatet för 2015 blev 1 700 Mkr exklusive jämförelsestörande poster (2014: 1 734 Mkr). Resultatet påverkades negativt av prisnedgångar på tryckpapper och sågade trävaror samt flera större ombyggnads- och underhållsstopp. Detta uppvägdes till stor del av en svagare svensk krona, bra produktion och kostnadsrationaliseringar.
  • Jämfört med tredje kvartalet minskade rörelseresultatet med 117 Mkr till 376 Mkr till följd av ett större underhållsstopp vid Iggesunds bruk.
  • Rörelseresultat efter jämförelsestörande poster uppgick för 2015 till 769 (1 284) Mkr. Fjärde kvartalets rörelseresultat har belastats med 931 Mkr i jämförelsestörande poster avseende nedskrivning av anläggningstillgångar, avsättning för kostnader samt effekter av brand.
  • Resultatet efter skatt för 2015 uppgick till 559 (907) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 6,7 (10,8) kr. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick resultatet efter skatt till 1 323 (1 258) Mkr och resultatet per aktie till 15,8 (15,0) kr.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 10,5 (10) kr per aktie.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 – 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 – 666 21 22
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 – 212 97 12

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till medierna för offentliggörande fredagen den 5 februari 2016 kl. 08.00.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser