Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2008-04-02

Vid årsstämma i Holmen på onsdagen fastställdes utdelningen till 12 kronor per aktie för verksamhetsåret 2007.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Lilian Fossum, Magnus Hall, Carl Kempe, Curt Källströmer, Hans Larsson, Ulf Lundahl, Göran Lundin och Bengt Pettersson. Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

KPMG Bohlins AB omvaldes av årsstämman som bolagets revisor. Som huvudansvarig revisor har auktoriserade revisorn George Pettersson utsetts.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier på börsen. Förvärv får ske av högst 10 % av samtliga aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades vidare att fatta beslut om att överlåta återköpta aktier som likvid vid förvärv eller för att finansiera sådant förvärv. Motsvarande bemyndiganden gavs av årsstämman 2007.

Vidare beslöt årsstämman att godkänna styrelsens förslag rörande ett incitamentsprogram för Holmen-koncernens cirka 5 000 anställda. Programmet innebär att de anställda erbjuds att till marknadsmässigt pris förvärva köpoptioner avseende aktier i Holmen. Holmens åtagande i programmet avses säkerställas genom återköp av egna aktier. Det maximala antalet utställda köpoptioner kommer att motsvara cirka 1,2 % av det totala antalet utelöpande aktier och cirka 0,3 % av antalet röster i Holmen AB. Incitamentsprogrammet förutsätter även godkännande av årsstämman i L E Lundbergföretagen AB.

VD och koncernchef Magnus Halls anförande vid årsstämman finns på www.holmen.comOm Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser