Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2010-05-06
 Mkr            Kvartal         Helår
           1-10   4-09   1-09     2009
 Nettoomsättning  4 400  4 659  4 529    18 071
 Rörelseresultat   320   392   415    1 620
 Resultat efter                   
 skatt        178   225   245    1 006
 Resultat per                   
 aktie, kr      2,1   2,7   2,9     12,0
 Avkastning på    4,3   5,5   6,4     6,4
 • Resultatet efter skatt för januari-mars 2010 uppgick till 178 (januari-mars 2009: 245) Mkr.
 • Resultat per aktie blev 2,1 (2,9) kr. Avkastningen på eget kapital var 4,3 (6,4) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 320 (415) Mkr. Resultatet inom Holmen Paper försämrades väsentligt till följd av lägre tidningspapperspriser. Lönsamheten för koncernens övriga affärsområden förbättrades. Jämfört med fjärde kvartalet minskade resultatet med 72 Mkr.
 • Efterfrågan på tidningspapper i Europa var fortsatt svag under första kvartalet. Marknadsläget för färskfiberkartong förbättrades och leveranserna från europeiska producenter till Europa ökade med 7 procent.

För ytterligare information kontakta gärna:
Magnus Hall, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 05
Anders Jernhall, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 22
Ingela Carlsson, informationsdirektör, tel 070 - 212 97 12Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser