Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2004-04-29

· Koncernens nettoomsättning för januari-mars uppgick till 3 903 (januari-mars 2003: 4 001) Mkr.

· Resultatet efter skatt blev 349 (389) Mkr.

· Vinsten per aktie uppgick till 4,36 (4,86) kronor. Avkastningen på eget kapital var 8,9 (10,3) procent.

· Rörelseresultatet blev 534 (635) Mkr. Holmen Papers rörelseresultat minskade med 75 Mkr och Iggesund Paperboards minskade med 29 Mkr. Högre leveransvolymer påverkade resultatet positivt medan lägre priser samt valutaeffekter påverkade resultatet negativt.

· Jämfört med fjärde kvartalet 2003 ökade resultatet med 27 Mkr till 534 Mkr.

· Efterfrågan på tidnings- och journalpapper har förbättrats något men priserna har gått ned. Holmen Papers leveranser var högre än första kvartalet föregående år.

· Marknadsläget för kartong var fortsatt stabilt under första kvartalet och leveranserna ökade något. Iggesund Paperboards kapacitetsutnyttjande var fortsatt högt och priserna generellt stabila.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser