Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2010-02-04
               Kvartal              Helår
   Mkr       4-09   3-09   4-08        2009   2008
 Nettoomsättning   4 659  4 387  5 043       18 071  19 334
 Rörelseresultat*   392   442   284       1 620   1 051
 Resultat efter                   
 skatt         225   280   271       1 006    642
 Resultat per                    
 aktie, kr       2,7   3,3   3,2        12,0    7,6
 Avkastning på                    
 eget kapital, %    5,5   7,0   6,9        6,4    3,9
 * I rörelseresultatet för helåret 2008 ingår jämförelsestörande
  poster om -361 Mkr.
 • Resultatet efter skatt för 2009 uppgick till 1 006 (2008: 642) Mkr.
 • Resultat per aktie blev 12,0 (7,6) kr. Avkastningen på eget kapital var 6,4 (3,9) procent.
 • Styrelsen föreslår att utdelningen sänks till 7 (9) kronor per aktie.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 620 (1 051) Mkr. I 2008 års resultat ingick jämförelsestörande poster om -361 Mkr. Resultatförbättringen förklaras av högre priser för tidningspapper och kartong. Svag efterfrågan har medfört omfattande produktionsbegränsningar som påverkat resultatet negativt.

  Rörelseresultatet uppgick under fjärde kvartalet till 392 Mkr, vilket var 50 Mkr lägre än under tredje kvartalet 2009. Kvartalet innehåller säsongsmässigt högre kostnader samt reserveringar och nedskrivningar på 125 Mkr. Resultatutvecklingen inom samtliga affärsområden, förutom Holmen Paper, var positiv.
 • Efterfrågan inom koncernens produktområden har varit svag under året. I Europa föll efterfrågan på tidningspapper med 14 procent och för färskfiberkartong med 9 procent jämfört med 2008.


Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser