Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2004-02-03

· Koncernens nettoomsättning uppgick till 15 816 (2002: 16 081) Mkr.

· Resultatet efter skatt blev 1 451 (1 959) Mkr.

· Vinsten per aktie uppgick till 18,14 (24,50) kronor. Avkastningen på eget kapital var 9,7 (13,7) procent.

· Rörelseresultatet blev 2 338 (2 713) Mkr. Holmen Papers rörelseresultat minskade med 917 Mkr till följd av lägre priser. Resultatet för Iggesund Paperboard ökade med 183 Mkr, främst genom högre volymer.

· Jämfört med tredje kvartalet minskade resultatet med 80 Mkr till 507 Mkr.

· Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 10 (11) kronor per aktie och en extra utdelning om 30 (0) kronor per aktie.

· Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var fortsatt svagt. Holmen Papers leveranser var oförändrade under fjärde kvartalet. Prisförhandlingarna i Europa indikerar en mindre prisnedgång för 2004.

· Marknadsläget för kartong var fortsatt stabilt under fjärde kvartalet. Iggesund Paperboards kapacitetsutnyttjande var fortsatt högt och priserna stabila.

· Styrelsen har beslutat att genomföra det tidigare aviserade projektet med en ny pappersmaskin i Spanien.

· Göran Lundin avgår som VD och koncernchef den 31 mars 2004 och efterträds av Magnus Hall.Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser