Optimal kalmarkstid, 30 hp,
2017-01-12 Holmen Skogs mål är att förbättra beslutsunderlaget för att bestämma optimal kalmarkstid. Examensarbetets syfte är att undersöka hur föryngringsresultat och konkurrenssituation varierar med olika t...
Last application day: 2017-01-31
Business area: Holmen Skog

Markberedning med grävmaskin, 15 hp,
2017-01-12 Holmen Skogs mål är att ta fram beslutsstöd för när markberedning med grävmaskin ska användas ur kvalitets- och kostnadsaspekt. Examensarbetet syftar till att beskriva lämpliga förutsättningar för ...
Last application day: 2017-01-31
Business area: Holmen Skog

Jämställdhet på Holmen Skog, 30 hp,
2017-01-12 Holmen Skog arbetar just nu med att ta fram en strategi för ett aktivt jämställdhetsarbete. Arbetet utgår från Holmens gemensamma värderingar mod, engagemang. Vårt mål är att skapa en långsiktig och h...
Last application day: 2017-01-31
Business area: Holmen Skog

Analys av skogsbiologernas naturvärdesbedömning jmf mot nyckelbiotoper, 30 hp,
2017-01-12 Holmen Skogs mål är att kunna använda samma bedömningsmetod som tidigare men med säkrare bedömning av gränsen för nyckelbiotoper. Syfte med examensarbetet är att göra naturvärdesbedömningar med Sko...
Last application day: 2017-01-31
Business area: Holmen Skog

Brandkronologi på Hokaberg i Härjedalen, 30 hp,
2017-01-12 Holmen Skogs mål är att göra en brandkronologi för att fastställa vilka brandår som har präglat Hokaberg och hur de naturvärden i form av brandljud, lågor och brandstubbar har uppkommit. Syfte med ...
Last application day: 2017-01-31
Business area: Holmen Skog

Maskinlagens tillämpning av metoden Spårlös Drivning på Holmen Skog, 30 hp,
2017-01-12 Holmen Skogs mål är att åstadkomma mindre markskador genom planering, förebyggande åtgärder och att avverkningen genomförs på ett skonsamt sätt. Syftet med examensarbetet är att identifiera brister...
Last application day: 2017-01-31
Business area: Holmen Skog
Vacancies by business area
Vacancies by location


Holmen AB, P.O. Box 5407, SE-114 84 Stockholm, Sweden.

Visiting address: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: +46 8 666 21 00   E-mail: info@holmen.com

  • Login
  • Cookies
  • Search

© Holmen Group 2017