Riktlinjer

Holmens skogsbruk regleras av ett omfattande regelverk på olika nivåer. Från Sveriges skogsvårdslag och miljöbalk till olika certifieringars krav. Därtill har Holmen egna riktlinjer och Holmen Skog detaljerade rutiner.

Riktlinjer för köp av virke

Holmen vill veta virkets ursprung och ställer följande krav vid virkesköp.

Vi strävar efter att ha en så god bild som möjligt av virkets ursprung. I tveksamma fall söker vi klarhet genom myndighetskontakter.

Holmen köper virke från Natura 2000-områden endast då säljaren kan visa upp giltig avverkningsanmälan och nödvändiga tillstånd. I avverkningsuppdrag i Sverige tillämpas Målbilder för god miljöhänsyn om inte annat avtalats. Den lägsta nivån på naturhänsyn är skogsvårdslagens krav.

Här ser du en lista över skogar som vi inte köper virke från. Undantag kan göras för virke som kommer från biotopsvårdande skörd i enlighet med lokala skogsmyndighetens beslut.

Vi köper inte virke från skogar som:

  • Är nyckelbiotoper i Sverige enligt Skogsstyrelsens definition och metodik.
  • Är skyddade av naturvårdsskäl.
  • Är urskogar, det vill säga utpräglat olikåldriga och skiktade naturskogar med riklig förekomst av gamla, grova träd och rikligt med död ved i olika nedbrytningsstadier.
  • Skördats olagligt.
  • Härstammar från genetiskt modifierade träd.
  • Växer i områden där traditionell sedvanerätt och männskliga rättigheter aktivt hindras.
  • Har höga bevarandevärden (High Conservation Value Forests).
  • Är naturskogar som omvandlats till plantager eller annan markanvändning.

Riktlinjer för hållbart skogsbruk

Holmen följer de regelverk som anger ramarna för hur skogsbruk ska bedrivas i Sverige. Vi sköter och brukar Holmens skogar aktivt och uthålligt. Kraven från våra certifieringar är med i alla steg i kedjan. I vår bok Konsten att odla skog berättar vi hur.

Vill du veta mer?

Konsten att odla skog

De bärande principerna bakom Holmens hållbara skogsbruk beskrivs i boken "Konsten att odla skog". Ladda ner den som pdf här.

Ladda ner boken

Vill du veta mer?

Certifieringar

Holmens skogsbruk är certifierat. Det är ett kvitto på att våra skogar sköts enligt standardiserade normer som tar hänsyn till miljö-, produktions- och sociala värden.

Se våra certifieringar

Frågor kring vårt skogsbruk?

Har du frågor kring Holmens skogsbruk? Hör av dig till vår skogsskötselchef:

Stab skogsbruk

Olov Norgren

Skogsskötselchef

+46 70 326 45 43

Hörneborgsvägen 6

SE-891 80 Örnsköldsvik

Skicka e-post