Skogsbrand

Skogsbränder kan innebära både livsfara och omfattande ekonomiska förluster. Här har vi samlat reportage om bränderna 2018 och råd till dig som drabbats av skogsbrand.

Se film där Holmens brandexpert David Rönnblom ger råd om skogsbrand

Film: Vår brandexpert David Rönnblom ger råd om skogsbrand

Skogbränder kan bekämpas bättre

Skogsnäringen pekar ut fem kritiska framgångsåtgärder för att samhället ska kunna bekämpa skogsbränder effektivt:

  • Öka det förebyggande arbetet och höj beredskapen.
  • Tidig upptäckt är avgörande – brandflyget är en nyckelresurs.
  • Agera kraftfullt i början – nyttja lokala helikoptrar och samordna resurserna.
  • Bränder tar sig ofta på nytt. Fullfölj insatsen tills faran är över.
  • Säker och välorganiserad efterbevakning.

Råd från våra experter

Så sprids skogsbranden

Skogsbränder börjar alltid på marken. Bränslebädden är mossor, lavar och nedfallna barr och finkvistar. Ju torrare bränsle och ju starkare vind – desto snabbare går brandspridningen.

Så sprids skogsbranden

Möt våra leverantörer

”Det var helt dött och tyst”

Bara veckor innan branden hade Bertil Stener upprättat nya skogsbruksplaner. Planen var att till hösten överlämna skogen till sina barn. Nu har förutsättningarna för skogsbruk förändrats radikalt.

Läs Bertils berättelse

Elden skapar biologisk mångfald

Bränder är en naturlig del i skogens dynamik och brandfältet skapar ett rikt, myllrande liv. Sotsvart praktbagge känner av infraröd värme från brandstrålningen och kan flyga dit för att lägga ägg under trädens bark medan brandröken ännu ligger i luften. Sammanlagt är ett fyrtiotal insektsarter starkt gynnade av brand.

Deras larver blir riklig föda för hackspettar, som till exempel tretåig hackspett. En mängd svampar, mossor, lavar och kärlväxter gynnas också av den störning som branden innebär – för vissa arter är brandens hetta helt avgörande. En ny skog växer fram som lockar fåglar och betesdjur.

Råd från våra experter

Efter eld kommer livet åter

En skogsbrand är en stor påfrestning för en skogsägare, såväl ekonomiskt som känslomässigt. Men skogsbränder är inte bara olycka och förödelse. En kontrollerad brand kan gynna både växter och djur.

Läs om naturvårdsbränning