Jord

Det är i jorden allting börjar. Tillsammans med de andra förutsättningarna på växtplatsen påverkar jorden så väl valet av trädslag som rotsystemets utveckling och trädens tillväxt.

Vad är jordmån?

Överallt där det förekommer en jord- eller bergart, luft, vatten och organiska substanser, så kallad förna, bildas jordmån. Dess egenskaper beror på faktorer som klimat, vegetation, djurliv, geologi och topografi.

Jordmåner uppvisar i regel en utpräglad skiktning, så kallade horisonter, ner till cirka en meters djup.

De olika horisonterna varierar i tjocklek, färg, kornstorlek, konsistens och har skilda fysiska, kemiska och biologiska egenskaper. Tillsammans utgör horisonterna en markprofil med en ständigt pågående markprocess. Jordmånen avgör markens bördighet och produktionsförmåga. Podsol är vår vanligaste jordmån i barrskogsbältet.

Råd från våra experter

Hur djupt äger jag marken?

En skogsägare äger inte bara allt som växer på marken. Äganderätten gäller också allt som finns därunder, som torv, grus och mineraler. Men äganderätten är inte absolut utan får och kan begränsas.

Så funkar det

Råd från våra experter

Varför är ståndortsanpassning viktigt?

Rätt träd på rätt plats i rätt jord. Det är en ekvation som utgör grunden för ett hållbart skogsbruk med stor potential. Motsatsen kan leda till stora produktionsförluster.

Så gör du

Råd från våra experter

Holmen om återväxt

Vad säger vi på Holmen om återväxt och vad har vi att erbjuda.

Mer om återväxt

Skogsliv

Här börjar tillväxten

I vårt magasin Skogsliv med tema jord gräver vi ner oss i morän, mycel och mikroorganismer.

Läs Skogsliv