Holmens pappersbruk i Norrköping ligger invid Bråviken på Malmölandet, vars gamla ekbackar utgör ett skyddat Natura 2000-område*. Vårt industriområde gränsar till detta Natura 2000-område och vi har höga naturvärden även innanför våra grindar med flera stora gamla ekar där läderbaggar och andra ovanliga arter trivs.

– Vi som jobbar här ser ofta både stora och små djur inne på vårt industriområde, så som rådjur, harar och fåglar. Vi har även havsörn som häckar in närheten vilket vi tycker är roligt, säger Leonard Dahlberg, miljö- och kvalitetsingenjör, Holmens pappersbruk i Braviken, Norrköping.

Leonard Dahlberg

I början på 2000-talet började vi på Holmen planera för att bygga ett nytt modernt sågverk granne med pappersbruket. Det har minskat transporterna av råmaterialet träflis som är en restprodukt från sågverket och som används som råvara på pappersbruket.

Även biobränslen levereras från sågverket till bruket. Vi skickar också energi från pappersbruket som sågverket använder för att bland annat torka alla sina brädor. Vi har alltså fått stora klimat- och energivinster med att bygga det moderna sågverket vägg i vägg med pappersbruket.

Stor hänsyn till djur och natur vid byggandet av sågverket

I samband med att Holmens sågverk byggdes i Braviken genomförde vi ett antal åtgärder för att bevara det lokala ekosystemet. Bland annat planterades 1 500 ekplantor för att förstärka utpekade kärnområden i ekmiljöerna och sammanhängde stråk som är viktiga för djuren. Vi förbättrade även 31 hektar ekbackar på Malmölandet, även inom vårt industriområde. Genom att vi gallrade bort andra mindre träd ges ekarna större utrymme och bättre möjlighet till att må bra.

Gamla ekar livsviktiga för läderbaggen

Ekarna i området är hemvist för flera hotade arter, så som läderbagge och hålträdsklokrypare. Läderbaggen har särskilt höga krav på sin livsmiljö. Den lever helst i träd som är mer än 200-250 år gamla. De ekar som håller de största populationerna är ofta 300–400 år gamla. Av detta följer att det tar lång tid innan en ek har utvecklat en passande livsmiljö för läderbaggen.

Det känns väldigt positivt att vi har bevarat områden med höga naturvärden inom vårt industriområde. Vi är rädda om alla de gamla ekarna både innanför och utanför våra grindar och det kommer vi fortsätta att vara, säger Leonard Dahlberg, miljö- och kvalitetsingenjör, Holmens pappersbruk i Braviken, Norrköping.


Natura 2000-områden är ett nätverk av skyddade områden i hela Europa. Syftet är att skapa bra livsmiljöer för djur och växter som är utrotningshotade. I Sverige finns drygt 4 000 Natura 2000-områden på sammanlagt sju miljoner hektar. En del av dem är naturreservat eller nationalparker.

Tillbaka