För att studera och förbättra ålens möjligheter till överlevnad har Holmen deltagit i forskningsprojektet Krafttag ål. Projektet genomfördes i samverkan mellan ett antal vattenkraftföretag och Havs- och vattenmyndigheten med målet att lära oss mer om ålens beteende för att kunna minska dödligheten vid vandring förbi kraftverk.

Kartläggning av ålens beteende

Holmen deltog i projektet som syftade till att studera vilka faktorer som påverkar ålens utvandring och undersöka tekniska lösningar i vattenkraftverken för förbättrad nedströmspassage. Under hösten 2016 påbörjades bland annat fältförsök i Motala ström där utvandrande ål följdes med radiosändare för att se hur och när ålarna rör sig. Motala ström rinner genom Norrköping där Holmen äger två kraftverk belägna mellan Östersjön och sjön Glan.

Genom de forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförts inom ramen för Krafttag ål har kunskapen ökat om en art som vi tidigare vetat ganska lite om. Projektet gav nya insikter om ålens vandring samt hur kraftanläggningar kan anpassas för att underlätta passage nedströms. Som en del i Krafttag ål har sedan 2011 också mer än 90 000 vuxna ålar flyttats förbi vattenkraftverk i fyra viktiga vattendrag, däribland Motala ström. Ålarna har sedan kunnat simma vidare till sina lekområden på andra sidan Atlanten. Under samma period har drygt 2,8 miljoner ålyngel satts ut.

Ökad kunskap för effektiva åtgärder

Som hel- eller delägare i 21 vattenkraftverk är vi på Holmen engagerade i olika initiativ och insatser för att främja den biologiska mångfalden i våra vattendrag. Bland annat bedriver vi elfiske* kring våra kraftverk i Iggesund, Norrköping och Junsterforsen för att samla information om hur de lokala fiskbestånden ser ut och utvecklas. Utmaningen är att hitta lösningar som värnar om den biologiska mångfalden och samtidigt tillgodoser samhällets behov av en hållbar energiproduktion. Med ökad kunskap skapar vi bättre förutsättningar för effektiva åtgärder.


* Elfiske: Metod där man skapar ett elektriskt spänningsfält i vattnet som gör att fisken domnar av och kan fångas upp. När fisken räknats och storlekbestämts släpps den i igen.

Tillbaka