Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Skogens förmåga att ta upp koldioxid står i relation till en mängd faktorer - trädens ålder, hur skogen sköts, lokalt klimat, markens näringsinnehåll och mängden nederbörd.


Skogarna i södra Sverige tar upp mer koldioxid på kortare tid än skogarna i landets norra delar. Omvänt avgår mer koldioxid från Sydsveriges skogsmarker än från dem i norra Sverige. Det beror på att förmultningen går snabbare i söder på grund av den högre årsmedeltemperaturen.

 

  • Plant- och ungskog (1 till 20 år) - skogsmarken avger koldioxid efter en avverkning på grund av ökad solinstrålning som påskyndar förmultningen i markskiktet. De nya träden är ännu för små för att kompensera avgången.
  • Yngre och medelålders skog - träden växer till som allra snabbast under denna period och tar då upp betydligt mer koldioxid än vad marken avger.
  • Äldre skog (80 år och uppåt) - trädens tillväxt och förmåga att ta upp koldioxid avtar när de blir äldre. Samtidigt sätter de nedbrytande krafterna in. Grenar faller till marken och en del träd dör vilket ökar avgången av koldioxid.

En brukad skog är bättre för klimatet än en obrukad

En brukad skog planteras, röjs, gallras och avverkas med regelbundna mellanrum under 300 år. Ett virkesförråd byggs upp under cirka 70 år som sedan till större delen avverkas. Virke och biobränsle används som ersättning till andra, klimatpåverkande material och energislag.

 

 

En obrukad skog får utvecklas fritt under 300 år. Virkesförrådet byggs bara upp en gång och förändras sedan obetydligt över tiden. Träden gör tjänst som kolsänka, men i den obrukade skogen går man helt miste om substitutionseffekten.

 

 

 

Ökad tillväxttakt på skog inom 40 år
25%

Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser