Två områden som innefattas av certifieringar, och som Holmen Trävaror jobbar aktivt med, är minskad miljöpåverkan och utvecklad arbetsmiljö.

– Vi jobbar med hållbarhet inom flera områden, och certifieringarna är ett exempel som visar att vi når våra högt uppsatta mål, säger Arne Gabrielsson, miljö- och hållbarhetsspecialist på Holmen Trävaror.

Arne Gabrielsson, Miljö- och hållbarhetsspecialist

Det är ute i verksamheten som förbättringsarbetet sker. Medarbetarna har gått en hållbarhetsutbildning och det finns numera ett miljöblock i introduktionsutbildningen för nyanställda. Det är också i verksamheten som det systematiska arbetet med att förbättra arbetsmiljön pågår. Att ingen ska skadas på jobbet är en självklarhet liksom att alla medarbetare ska trivas och må bra på jobbet.

– Arbetsmiljöarbetet har som mål att skapa ett hållbart arbetsliv. Under 2023 införlivades alla våra sågverk i ISO 45001, en internationell standard som används för certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö, säger Arne Gabrielsson.

Genom certifieringen får Holmen Trävaror möjligheten att både hantera verksamhetens aktuella arbetsmiljörisker, och att arbeta proaktivt med att förbättra arbetsmiljön för såväl anställd som inhyrd personal.

Holmen har, likt många andra företag, valt att koppla sitt hållbarhetsarbete till FN:s globala mål och Parisavtalets ambition att begränsa den globala uppvärmningen. Redan på 1980-talet inledde Holmen ett arbete med att fasa ut fossila bränslen vid koncernens bruk och sågverk, och mellan 2005 och 2020 minskade användningen med 85 procent. Idag ligger utsläppen inom Parisavtalets gränsvärden för 2044, tack vare energieffektivisering och investeringar i förnybar energi.

Holmens sågverk är sedan flera år miljöcertifierade enligt ISO 14001 och jobbar med ständiga förbättringar för att minimera miljöpåverkan från produktionen. I och med att Linghems Sågverk 2023 införlivades i certifieringen är nu samtliga Holmens sågverk certifierade enligt denna standard. Detsamma gäller för ISO 50001 som rör energiledningssystem.

– Det vi kan konstatera är att vår produktion är nästan helt fossilfri, säger Marit Bohlin, hållbarhetschef i Holmen Trävaror. Linghems Sågverk, som idag har en oljeeldad panna som komplement till fastbränslepannan, projekterar för en lösning där oljepannan kan avslutas. Sågverken i Bygdsiljum och Kroksjön använder biobränsle för att producera hetvatten till torkarna medan sågverken i Iggesund och Braviken använder hetvatten och ånga från massa- och pappersbruken i torkprocessen. Ambitionen är att fortsätta minska de fossila utsläppen i värdekedjan och då främst inom transporter. Samtidigt bidrar vi till klimatnytta då våra hållbart brukade skogar och sågade trävaror binder koldioxid.

Marit Bohlin, Hållbarhetschef