Gran eller tall – vad är skillnaden?

Gran och tall är båda vanliga barrträd i Sverige. Träden skiljer sig till utseende och träslagen lämpar sig för delvis olika användningsområden. Äldre granar har ofta kvar grenar hela vägen ner på stammen, medan äldre tallar karaktäriseras av en lång grenfri del av stammen. Det finns även utseendemässiga skillnader i virket. Tallvirke tenderar att ha kraftigare årsringar och en mer rödaktig färgton än granvirke. När det gäller hyvlat virke har gran oftare små urslag kring kvistarna. Furu, det vill säga det sågade virket at tall, är lättare att hyvla utan att få sådana urslag. 

 

Furu fakta och egenskaper 

  • Tall (Pinus sylvestris på latin) växer över hela Sverige. Tallen är det unga trädet. Furan är det mogna trädet där kärnans diameter är större än halva stammens diameter. Det sågade virket kallas furu. 

Hållfasthet: Medelhårt. 

Vanliga användningsområden: Träinredning och möbler, fönster, golv, fanér, konstruktionsvirke och båtvirke.  

Behandling av furu: Furu mörknar med tiden. För att behålla den ljusa färgen bör furu lutas. Kvistgenomslag kan förekomma några år efter behandling. Kvistarna bör därför specialbehandlas.  

 

Gran fakta och egenskaper

Gran (Picea abies på latin) är ett av Skandinaviens vanligaste träd. Träslaget är ofta mjukare och ljusare än furu. Gran förekommer i såväl sågade träprodukter som massaved.  

Hållfasthet: Medelhårt och elastiskt. 

Vanliga användningsområden: Byggnadsvirke, stråkinstrument, golv, emballage.  

Behandling av gran: Ansamlingar av kåda är vanligare i gran än furu. Vid färgning kan intrycket av kådan upplevas som starkare eftersom pigmenten inte tränger in i träet där det finns kåda.  

 

Träets styrka

Trä är ett så kallat anisotropt material, vilket betyder att dess egenskaper är olika i olika riktningar. En grundregel är att trä är starkast i fiberriktningen – alltså längs med fibrerna i stammens längdriktning. Styrkan är avsevärt lägre vinkelrätt, alltså på tvärs med fibrerna. Detta gäller oavsett om påförd last orsakar tryck eller moment i virket.    

Styrkan beror också på virkets densitet och fuktighet, temperatur och tiden det belastas. Några tumregler:  

  • Torrare virke är starkare än fuktigt virke.  
  • Kallare virke är starkare än varmare.  
  • Ju längre tid virke utsätts för belastning, desto mer minskar styrkan.  

 

Trä har goda isolerande egenskaper

Trä är ett material med goda termiska egenskaper. Det betyder att trä värmeisolerar väl. Värmeledningsförmågan är störst i fiberriktningen och ökar med fuktkvoten och densiteten.  

 

Brandegenskaper hos trä

Brandsäkerhet är viktigt i alla konstruktioner. Träkonstruktioner är bra brandtekniska egenskaper då trä förkolas långsamt. Under den förkolade ytan finns normalt trä som bibehåller sina ursprungliga egenskaper. Förkolningshastigheten är cirka 0,5 – 1 mm per minut. Större dimensioner och brandskyddsbehandling av träytan innebär att träkonstruktionens brandmotstånd kan förhöjas. 

Brandegenskaperna hos trä påverkas av flera faktorer. Främst fuktkvot, dimensioner, densitet och fiberriktning.  

Källa: Svenskt trä