Holmen Skogs tre ”varför”

Det finns många skäl till att jämställdhet, mångfald och inkludering bör vara en högt prioriterad fråga för alla företag. Enligt FN:s globala mål är jämställdhet mellan kvinnor och män en förutsättning för en hållbar utveckling. Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

För oss på Holmen Skog har tre skäl varit särskilt drivande:

• För att alla har samma värde, ska behandlas lika och ges samma möjligheter att utvecklas i sitt arbete
• För att öka vår utvecklingsförmåga och snabbare nå våra mål
• För att vara attraktiv som samarbetspartner och arbetsgivare för alla, oavsett vem du identifierar dig som


Insikt är nyckeln

Jämställdhet och mångfald är en fråga för hela branschen. Den kritiska framgångsfaktorn för att nå dit är insikt. Många inom skogsbruket är idag män och delar dessutom intressen och bakgrund. Det riskerar att skapa normer, strukturer och jargong som blir exkluderande. Därför ingår fortbildning kring dessa frågor i vårt introduktionsprogram vid nyanställning. På Holmen Skog och i skogsbranschen som helhet arbetar många kloka människor med god människosyn. När kunskap och reflektion föder insikt ger det effekt. Målet är att ge alla fler möjligheter, inte färre. På så sätt får vi ett skogsbruk som attraherar alla.

Har du frågor eller vill veta mer om Holmen Skogs arbete med jämställdhet. Kontakta Holmen Skogs HR-chef Mats Nilsson, mats.nilsson@holmen.com