Av Holmens dryga 1 000 000 hektar skogklädda marker brukas cirka 80 procent för virkesproduktion. Resterande 20 procent räknas som naturvårdsareal.


I Sverige räknas all skogsmark som naturgivet producerar mer än en skogskubikmeter per hektar och år som produktiv. I Holmens skogar utgörs cirka fem procent av den produktiva skogsmarken av så kallade naturvårdsavsättningar. Den skogen är undantagen från skogsbruk och merparten av avsättningarna lämnas för fri utveckling, men i vissa fall kan det vara nödvändigt med naturvårdande skötsel.

 

Skötseln ska gynna vissa processer och skapa biologiskt viktiga strukturer som vissa arter är helt beroende av och många gynnas av. Bränning och frihuggning av grova aspar eller ädellövträd är vanliga exempel. Vilka skogar som blir naturvårdsavsättningar prioriteras utifrån en mängd faktorer, bland annat naturvärdeskvalitéer, läge, storlek och historik.

 

Utöver avsättningarna tillkommer cirka fem procent naturvårdsareal i samband med att skogen avverkas eftersom småbiotoper, skyddszoner och trädgrupper lämnas. Impediment, det vill säga den skogsmark som växer mindre än en skogskubikmeter per hektar och år, undantas allt skogsbruk. Totalt uppgår därmed naturvårdsarealen till ungefär 20 procent av Holmens skogklädda marker.

 

Karta över skyddad skog i Sverige

På webbplatsen skyddadskog.se visar Holmen tillsammans med flera andra stora skogsägare sina naturvårdsavsättningar i Sverige. Länk till kartan hittar du till höger. Kartan öppnas i ett nytt fönster.

 


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019