Skogscertifiering är något för dig som tror på och vill visa att din skog sköts på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Skogscertifieringen sker i fem steg.


1. Förberedelse

Det viktigaste är ett personligt intresse för att bedriva ett långsiktigt och hållbart skogsbruk och en förståelse för de förändringar som en tänkbar certifiering kan medföra. Som certifierad avstår du minst fem procent av din produktiva skogsmark för naturvårdande ändamål och du styrs av direktiv för hur skogen ska skötas.

Vissa kan uppleva det som en stor uppoffring medan andra redan bedriver sitt skogsbruk helt eller delvis i linje med certifieringsreglerna. Det du vinner är ett långsiktigt hållbart skogsbruk samt en certifierad produkt med stor attraktionskraft på marknaden.

 

2. Kontakta Holmen

När du bestämt dig är nästa steg att prata med din Holmenkontakt. Det finns två olika certifieringssystem: PEFC™ och FSC® (FSC-C019863). Båda med målet att skogen ska skötas på ett långsiktigt och uthålligt sätt, kopplat till de tre områdena:

  • ekonomi,

  • biologi

  • och sociala frågor.

Ett avtal sluts mellan dig som skogsägare och Holmen. Du förbinder dig att sköta skogen efter de standarder som råder och Holmen inkluderar dig i sitt gruppcertifikat
samt utför kontroller av skogsfastigheten. Holmen håller dig även uppdaterad om nyheter och förändringar samt informerar om eventuella behov av korrigeringar i din skog.

 

3. Utforma en skogsbruksplan

Du bör ha en uppdaterad skogsbruksplan, vilket är ett krav i samband med certifiering. En skogsbruksplan spänner oftast över tio år, sammanfattar målet för just ditt skogsbruk, hur skötseln kan se ut samt hur och när skogsbruksåtgärder ska företas på fastigheten. Dessutom måste skogar med höga bevarandevärden och de områden som ska avsättas för naturvård märkas ut. Om du inte har en aktuell och certifieringsanpassad skogsbruksplan kan du få hjälp av Holmen med att upprätta en.

Att vara certifierad kräver att du håller ordning på de olika stegen inom skogsbruket, vad du sätter för typ av plantor, om du tar ut bioenergi och hur mycket virke som fastigheten omsätter. Skogsbruksplanen är först och främst avsedd som ett stöd för den egna verksamheten, men behövs även vid en eventuell revision och stickprovskontroll.

 

4. Motta medlemsbevis

När du blir medlem i Holmens gruppcertifikat får du ett diplom som bevis på att du uppfyller de grundläggande kraven. Det kan ses som ett kvitto på det aktiva ställningstagande du gjort för ett hållbart skogsbruk.

När du sedan säljer din råvara uppger du certifikatsnumret som bekräftelse på att allt är i sin ordning. Efterfrågan på certifierade råvaror har ökat snabbt under de senaste två åren, liksom skogsägarnas vilja att certifiera sina skogsfastigheter.

 

5. Fortsatt hållbarhet

Genom lottning väljer Holmen ut de skogsfastigheter som ska kontrolleras genom stickprov. Ju större fastighet du har, desto oftare utförs kontroller. Holmen överblickar att skötseln följer standarden, att rätt områden sparats för naturvård och att åtgärder och dokumentation gjorts på ett korrekt sätt.

Därefter görs en sammanfattande rapport både muntligen och skriftligen. De brister som upptäcks markeras med en avvikelse och då ska du som skogsägare åtgärda dessa. Holmen hjälper till med att analysera vad som behöver göras för att korrigera avvikelsen.


Mer virke ersätter produkter
med negativ klimatpåverkan

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019