Viltskadekommissionens utredare Elisabeth Nilsson och Elisabeth Ahlinder släppte idag, den 14 juni, sin rapport om viltskador. Rapporten belyser viltskadornas påverkan på samhällets livsmedelsproduktion, skogsproduktion och trafik, samt förslag till konkreta åtgärder för att minska skadorna.

Sverige har en obalans mellan mängden klövvilt och tillgången på foder. Trots att samhällets mål är att minska betesskadorna i skogen och trafikolyckorna med vilt är dessa fortsatt på en oacceptabel nivå och antalet trafikolyckor orsakade av vilt ökar. Det höga betestrycket gör det även svårt för de biologiskt viktiga trädslagen rönn, asp, sälg och ek att utvecklas till vuxna träd.

– Att målen inte nås drabbar inte bara skogsägare utan hela samhället och klimatet, säger Holmen Skogs vd Sören Petersson.

Sverige accepterar att maximalt 30 procent av unga tallar skadas allvarligt av klövviltsbete. Betesskador utöver denna tolerabla nivå innebär dock en minskad skogstillväxt och utebliven produktionen av virkesbaserade produkter, som årligen motsvarar 12 miljarder kronor i samhällsekonomisk förlust och ett minskat koldioxidupptag med nära 12 miljoner ton. De stora viltstammarna orsakar även stort lidande på grund av trafikolyckor och minskar det svenska lantbrukets livsmedelsproduktion.

Holmen välkomnar utredningen och kommissionens slutsatser.

– Vi håller med utredarna och vill särskilt betona hur viktigt det är att myndigheterna styr förvaltningen mot samhällets mål om acceptabla skador och att regleringen sker genom jakt. Det behövs även tydligare styrmedel och verksamma åtgärder när målen inte nås och det är avgörande att effekten av alla olika klövvilt beaktas, säger Sören Petersson.