Skogsstyrelsen meddelade i februari 2022 att skogsägare behöver ta ett betydligt större ansvar än tidigare för att inte störa eller skada fridlysta och skyddade arter vid skogsbruksåtgärder som en följd av nya vägledande domar. Skogsstyrelsen lägger kunskapskravet på skogsägaren och begär in kompletterande underlag och utredningar gällande arter som kan komma att påverkas negativt vid skogsbruksåtgärder.

Holmen anser att den rådande situationen hindrar utvecklingen av ett hållbart samhälle och arbetar aktivt för en förändring, vilket också regeringen har aviserat ska komma. I maj föreslog riksdagens miljö- och jordbruksutskott förändringar i det svenska artskyddet.

Bland annat föreslår utskottet att regeringen bör förtydliga att nationella fridlysta arter inte ska kunna försvåra pågående markanvändning, som skogsbruk, avsevärt. Enligt förslaget ska det också göras tydligt att markägare ska kunna få ersättning vid ett förbud att bruka marken med hänvisning till artskyddet.

Även om förändringar av artskyddet kan komma arbetar vi inom Holmen med att säkerställa att verksamheten bedrivs i linje med gällande regelverk. I detta följer vi samma rutiner för åtgärder på privata skogsägares mark som på Holmens egen.

Förutom den omfattande hänsyn som alltid tas vid skogsbruksåtgärder arbetar vi just nu med extra noggrann traktplanering och förtydligar i avverkningsanmälan vilka miljövärden som finns, vilken hänsyn som tas och hur arterna påverkas av planerad åtgärd. Förstärkt hänsyn tas även till fåglar under häckningsperioden.

– För att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle behöver vi bruka skogen mer, inte mindre. Ett strikt skydd av vanligt förekommande fåglar begränsar skogsbruket och hindrar utvecklingen av ett hållbart samhälle. Om fokus i stället läggs på skydd av hotade arter och aktiva åtgärder för att gynna dessa kan vi nå både samhällets klimatmål och Holmens mål att alla naturligt förekommande arter ska kunna fortleva i det svenska skogslandskapet, säger Sören Petersson, affärsområdeschef på Holmen Skog.

Tack vare Holmens stora och spridda skogsinnehav över landet bygger vi snabbt upp kunskap om hur praxis formas utifrån den nya tolkningen av artskyddsförordningen.