– Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden och bidrar till att naturen bättre kan stå emot klimatförändringar. För att bevara mångfalden av arter måste skogsnäringen främja olika typer av skogsmiljöer, säger Helene Andersson, naturvårdsspecialist på Holmen Skog.

För att främja biologisk mångfald är en del av skogen i landet formellt skyddad. Skogsägare sätter också frivilligt av en del av sina skogar för naturvårdsändamål, vilket kan innebära att skogen lämnas orörd eller att skogsägare bedriver aktiv skötsel för att förstärka naturvärden. Därutöver tas alltid anpassad miljöhänsyn vid alla skötselåtgärder i den skog som brukas.

Såväl frivilligt avsatt som skyddad skog ökar 

Ny statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar nu att den frivilligt avsatta skogen i Sverige fortsätter att öka. Vid utgången av 2022 var 1 372 500 hektar av den produktiva skogsmarken i landet frivilligt avsatt. Det kan jämföras med 1 319 800 hektar 2021 och 1 265 600 hektar 2020. Därutöver fanns vid utgången av 2022 också 1 348 800 hektar formellt skyddad skog, vilket även det är mer än under 2021 och 2020.

– Att vi har skog som är frivilligt avsatt eller formellt skyddad är viktigt för den biologiska mångfalden. Samtidigt kräver klimatkrisen att vi brukar skogen mer, eftersom träd som växer binder mer koldioxid och eftersom skogens produkter hjälper oss att ställa om till fossilfritt och förnyelsebart. Lösningen är att både öka skörden i den brukade skogen och att vidareutveckla strategierna för att främja biologisk mångfald i såväl skyddad som brukad skog, säger Helene Andersson.

I genomsnitt lämnas 10–15 procent av ytan vid skörd

Holmen eftersträvar att alla arter som lever i skogen ska kunna fortleva. Vid skörd lämnas alltid miljöhänsyn som motsvarar i genomsnitt 10–15 procent av ytan. Fem procent av Holmens produktiva skogsmark avstår vi frivilligt från att bruka och ytterligare fem procent sköts med anpassade metoder.

– Biologisk mångfald förutsätter att vi har ett landskap med många olika naturtyper, olika arter och en variation mellan och inom arterna. Skogsnäringen behöver därför planera insatserna för biologisk mångfald inom ett större geografiskt område genom så kallad ekologisk landskapsplanering. Exempel på insatser är att återskapa våtmarker och att genomföra kontrollerade bränder för att skapa död ved, säger Helene Andersson.

För mer information, kontakta: 
Angelica Mattsson, kommunikationschef Holmen Skog, 072-221 92 67, angelica.mattsson@holmen.com