Länna är Holmens fjärde Kunskapsskog – en skog som vi valt ut för att samla in och sprida kunskap. Här finns både produktionsskog och områden som avsatts för ren naturvårdande skötsel. Marken är rik på ädellövträd, framför allt ekar, som under århundraden fått växa sig kraftiga i hagmarkerna med betande boskap som sällskap.

– För att gynna ädellöven har vi under de senaste åren frihuggit ekar och tillsammans med Upplandsstiftelsen skapat betesmarker i stället för att återplantera gran. Vi har även återställt en vacker våtmark tillsammans med både Upplandsstiftelsen och WWF. Här finns en stor artrikedom, inte minst ett flertal hänsynskrävande insekter, som till exempel Cinnoberbaggen, säger Mikael Äng, naturvårdsansvarig på Holmen Skog.

Området har genom åren präglats av att det ligger intill ett gammalt bruk. Det är även rikt på kultur- och fornminnen som vikingagravar, kolbottnar, sprängda hästvägar och en fornborg.

Populärt besöksmål

Holmen vill att Uppsalabor och andra besökare ska få möjlighet att upptäcka Länna Kunskapsskog och har därför gjort i ordning en vandringsled med informationsskyltar, grillplatser, spänger och broar. Inom kort kommer Holmen att färdigställa ett vindskydd och en skogsslinga där besökarna kan lära sig mer om skogens olika tillväxtfaser.

– Vi vet att Länna redan idag är ett uppskattat besöksmål för många Uppsalabor. Dessutom går Upplandsleden genom en del av området. Vi hoppas nu att fler besökare ska upptäcka den här vackra platsen, säger Henrik Björkman, skog- och markchef på Holmen Skog,

I Kunskapsskogen testar Holmen också nya skogsbruksmetoder. Just nu genomförs ett försök med schackrutehuggning i en tallskog. Det är en form av luckhuggning där vi hugger luckor mindre än 50x50 meter i ett schackruteformat mönster. På föryngringsytorna testar vi olika typer av skogsvårdsmetoder.

– Tack vare närheten till Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet hoppas vi på fler forskningsprojekt i området. Vi strävar mot hållbar utveckling och är angelägen om att lära oss mer för att ständigt förbättra vårt arbete. Det finns alltid nya frågor som vill ha svar. Och svaren finns i skogen, inte minst i Kunskapsskogen, säger Sören Petersson, affärsområdeschef på Holmen Skog.

För mer information, kontakta:

Sonja Sandbacka, pr-ansvarig Holmen Skog, 076-103 64 26