Enligt Skogsstyrelsen flyttar klimatzonerna 5–10 kilometer norrut varje år. Det innebär att den skog som planteras idag ska klara ett helt annat klimat om 50 år. Att klimatet förändras skapar nya förutsättningar för ökad tillväxt, framför allt i norra Sverige. Samtidigt blir det ännu viktigare för skogsägare att välja trädslag och sköta skogen utifrån de ökade riskerna för stormfällning och skadegörare som följer med ett förändrat klimat.

– Vi måste bli ännu bättre på att välja rätt trädslag på rätt plats, genom så kallad ståndortsanpassning.  Det ger en större trädslagsvariation och mer motståndskraftiga skogar. Holmen har till exempel som ambition att i sina barrskogar öka andelen lövträd till tio procent där det finns förutsättningar för det. Dessutom behöver vi anpassa skogsskötseln, såsom till exempel gallringstidpunkten, för att undvika stormskador. Kortare perioder med tjälad mark medför också att vi behöver utveckla både ny metodik och teknologi för att kunna avverka och leverera virke till industrin under hela året utan att orsaka markskador, säger Jonas Eriksson, skogsbrukschef på Holmen Skog.

Kurs i klimatanpassning

Under våren arrangerar Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, kostnadsfria klimatanpassningskurser för den som arbetar med skogen och vill lära sig mer om klimatförändringar från experter på SMHI och andra myndigheter.

– Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få en bättre förståelse för hur klimatförändringarna kan påverka skogen i framtiden utifrån olika scenarion och använda klimatinformationen för att identifiera egna risker och omsätta det i planer. Av de som deltog i utbildningen ifjol var 60 procent privata skogsägare och 40 procent bolagsrepresentanter, säger Christian Rönnebring, affärsutvecklare på SMHI.

Utbildningen finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och består av två delar. Den första delen handlar om klimatförändringar och påverkan på skogen. Den andra delen handlar om klimatanpassning och hur skogsägare kan analysera risker. I utbildningen ingår också en exkursion. 

Identifiera egna klimatrisker

Under kursen får deltagarna bland annat jobba med att identifiera sina egna klimatrisker. Christian Rönnebring berättar om ett exempel där en kursdeltagare identifierade skogsbrand som en risk eftersom familjens skogsfastighet låg mer än en halvtimmes bilresa bort för räddningstjänsten. 

– För att bättre kunna hantera risken valde familjen att göra en brandövning för att bland annat testa tillgången på vatten och hur de ska guida räddningstjänsten till platsen.

Den torra och varma sommaren 2018 visade vad en längre torrperiod kan innebära. Torkan ledde till flera skogsbränder och fick också granbarkborrarna att öka kraftigt och återkomma år efter år.

– Det är en påminnelse om vad vi kan förväntas drabbas mer av i framtiden, säger Jonas Eriksson, Holmen Skog.

Läs mer om SMHI:s kurs om klimatförändringar och klimatanpassningar

Läs mer om klimatanpassat skogsbruk på Skogsstyrelsens webb