Ett smart analysverktyg – som blir ännu smartare

Holmen ligger långt fram när det gäller förmåga att analysera skadorna. Genom ett verktyg, utvecklat av Holmens Skogs egen GIS-analytiker Ambjörn Forslund, har Holmen en unik geografisk överblick.
GIS-analytiker Ambjörn Forslund Holmen Skog– Vi har utvecklat en algoritm som med hjälp av främst satellitbilder, kan fjärravläsa skadorna, berättar Ambjörn. Algoritmen bygger på Artificiell Intelligens. Ju mer information som matas in i algoritmen, desto mer lär den sig och kan leverera ett mer precist resultat.

Verktyget är en ovärderlig tillgång som redan nu används i Holmen eget markinnehav i region Syd. Och det kommer att ge Holmen ännu mer information i framtiden.
– Det tar några veckor från det att barkborrarna angripit ett område till att skadorna syns på satellitbilderna, förklarar Ambjörn. Samtidigt vet vi att vissa skogstyper löper större risk att angripas än andra. Genom att tillföra den typen av information till algoritmen kan den lära sig att känna igen skadorna i ett tidigare skede och identifiera områden som sannolikt kommer att angripas. Det innebär att vi kommer att kunna göra prognoser kring granbarkborrens utbredning. Vi utvärderar verktyget kontinuerligt och ser en stadig utveckling. Förhoppningen är att vi kan förse algoritmen med mer träningsdata framöver för att förbättra den ytterligare.

Andra verktyg och metoder

Skogsstyrelsen arbetar med att ta fram ett liknande verktyg där algoritmen kan se förändringar via satellitbilder. Holmens algoritm kräver bara en bild eftersom den lär sig att känna igen hur just ett granbarkborreangrepp ser ut. Det gör verktyget lättare att skala upp. Skogsstyrelsens verktyg kan bli ett bra komplement till Holmens, i synnerhet under våren, innan löven slagit ut. Holmen har också bidragit i Skogsstyrelsens samverkansprojekt genom att tillhandahålla data och hjälpt till med att utveckla verktygets algoritm.

Idag uppskattas skadors totala omfattning oftast genom stickprov och inventering i fält. Det är en tids- och resurskrävande metod. I en nära framtid bör vi med hjälp av fjärravläsning kunna effektivisera arbetet och få ett mer precist resultat.

Ett riktigt gott samarbete

Nu ligger fokus på att rädda så stora värden som möjligt. Hela koncernen, inklusive industrierna, är engagerade och anpassar verksamheten. Men det är inte bara Anna Baglioni som är regionchef på Holmen Skog SydHolmen som påverkas av granbarkborrens framfart. Det gör även de privata skogsägare, entreprenörer, partners och kunder. För att lyckas så bra som möjligt krävs samarbete mellan alla parter. Anna Baglioni som är regionchef på Holmen Skog Syd är imponerad.
– Jag vill rikta ett stort tack till alla rakt igenom hela kedjan, säger Anna. Alla visar stor flexibilitet, bidrar med resurser och kompetens och ställer upp på snabba omställningar i detta kritiska skede. Ett gott samarbete är avgörande för att vi ska få ut så mycket skadad skog som möjligt innan nästa svärmning kommer i vår.

Fakta: Stoppa borrarna

Holmen är engagerade i Skogsstyrelsens samverkansprojekt Stoppa borrarna. Där samarbetar skogsindustrin och Länsstyrelserna i södra Sverige. Projektet startade i november 2018 och nu sätts en treårsplan för hur aktörerna ska jobba tillsammans framåt med frågor som bekämpning, resursförsörjning, logistik, skogsvård och kommunikation. Holmen representeras av Daniel Stridsman, köpchef på Holmen Skog Syd.