I år sänktes planen för hur många älgar som skulle fällas i Norra Hälsingland eftersom älgstammens storlek, enligt länsstyrelsens beräkning med den nya nationella beräkningsmodellen, hade minskat. När jakten väl inleddes kunde jägare konstatera att den lokala älgstammen i stället hade ökat jämfört med tidigare år och att den var klart högre än vad som hade antagits när det beräknades hur många älgar som skulle fällas.

Representanter för Norra Hälsinglands älgförvaltningsområde, där Holmen ingår, inledde då en dialog med länsstyrelsen Gävleborg om att justera upp avskjutningsplanen för att kunna nå den beslutade älgförvaltningsplanens mål om en oförändrad älgstam.

– När parterna då inte lyckades nå enighet valde Holmen att bjuda in länsstyrelsen till ett nytt möte. På mötet kunde vi enas om att vi behöver förbättra vår samverkan och ha en bättre kommunikation i jaktfrågorna, säger Matilda Hansson, regionchef Mitt på Holmen Skog.

Oförändrad älgstam

Holmen är överens med länsstyrelsen Gävleborg om att älgstammen ska vara oförändrad i området. Holmen bedömer dock att fler älgar behövde fällas för att älgstammen skulle vara oförändrad efter årets jakt.

– Vi har i grunden agerat för att nå målen i den beslutade treåriga älgförvaltningsplanen. Vår bedömning är att vi nu är betydligt närmare en oförändrad älgstam än vad vi hade varit om vi inte höjt avskjutningen. Däremot borde vi förstås ha haft en bättre dialog med länsstyrelsen innan vi ökade avskjutningen, säger Sören Petersson, affärsområdeschef på Holmen Skog.

Minskade betesskador

Riksdag och regering har satt som mål att sju av tio planterade tallar ska klara sig oskadda fram till gallring och att rönn, asp, sälg och ek ska kunna växa upp till träd. Sedan nuvarande älgförvaltning infördes för tio år sedan har betesskadorna långsamt sjunkit, men nationellt är skadenivån fortfarande långt i från samhällets mål. I Gävleborg har markägare, jägare och länsstyrelsen tidigare haft ett väl fungerande samarbete och det här är ett område som lyckats väl med att minska betesskadorna och är väldigt nära målnivån.

– Jag är glad att länsstyrelsen vill bjuda in oss till ett nytt möte efter jaktsäsongen för att fortsätta diskussionen om hur vår samverkan kan bli bättre inför nästa jaktsäsong. Det skapar trygghet i vår organisation, säger Matilda Hansson, regionchef på region Mitt.

Sedan den här artikeln skrevs så har Holmen mottagit en uppsägning av nyttjanderättsavtal för jakt på vissa statliga fastigheter från Länsstyrelsen Gävleborg. Holmen värnar alltid transparens och dialog. Informationen tas emot med förvåning efter förra veckans konstruktiva möte och kommer att hanteras efter årsskiftet.